ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Intercontinental

Intercontinental International: Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2024 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL» προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Χορήγηση άδειας για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020.
  2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.990.000,00 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,38€ μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 20.790.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του 1,98€ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
  3. Λοιπά Θέματα: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2024 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Μεταβιβάστηκαν 16 ακίνητα της Intercontinental ΑΕΕΑΠ έναντι 56,77 εκατ.

Με το τίμημα πώλησης των ανωτέρω 16 ακινήτων εξοφλήθηκε ολοσχερώς το υπόλοιπο ανεξοφλήτου κεφαλαίου και τόκων του από 9 Μαΐου 2012 κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικού ποσού 20.870.996,45 ευρώ.