ΓΔ: 1482.43 1.23% Τζίρος: 89.73 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 443.800 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ, ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,67 Ευρώ και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 443.800 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ, ήτοι από 0,67 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.

Την 12.12.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 3934687, η με αριθμό 3169627ΑΠ/12-12-2023 απόφασή (ΑΔΑ: 9ΤΞΝ46ΝΛΣΞ-ΦΕΞ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 22/12/2023 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 11.01.2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,60 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 12.01.2024 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

 Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 15.01.2024.  

 Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας ALPHA BANK είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6686101.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ