ΓΔ: 1444.81 -0.08% Τζίρος: 36.75 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:24:13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας του ΔΣ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής MORE Α.Ε. με το συνδεδεμένο μέρος ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης προς το ΓΕΜΗ με αριθμό 3188194/29.12.2023, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτος η κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 παρεχόμενη δεκαήμερος προθεσμία, για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, προκειμένου η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Αγοραστής) να καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας για την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. κυριότητος της συνδεδεμένης ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 123.520.000.

Οι παραπάνω 123.059.250 μετοχές αντιστοιχούν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. ενώ η MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατέχει ήδη 369.177.750 μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την συναίνεσή του προκειμένου η MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. καταρτίσει την προαναφερόμενη Σύμβαση Αγοραπωλησίας όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση προς το ΓΕΜΗ με αριθμό 3188194/29.12.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ελεγκτική Α.Ε. με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2023, έκρινε το τίμημα των Ευρώ 123.520.000 για την απόκτηση μέσω της MORE του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. ως δίκαιο και εύλογο για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG η εύλογη αγοραία αξία του 25% των Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ Ευρώ 119.077.000 και Ευρώ 132.704.000 με κεντρική τιμή (midpoint) το ποσό των Ευρώ 125.755.000.  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή :

Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2024.

Η χορήγηση ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της συναλλαγής ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη της ανωτέρω περιγραφόμενης συναλλαγής.

Η παρούσα ανακοίνωση  δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του  άρθρου 101 του Ν.4548/2018.


Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ