ΓΔ: 1458.52 0.43% Τζίρος: 74.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000)

ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δια της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1.2 του Κανονισμού της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.250.415 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, επί συνόλου 14.791.000 μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 76,06% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

 

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες φορολογικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2023- 31.12.2023.

 

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 29.02.2024, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

 

 

Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 παρά την εμφάνιση κερδών.

 

 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

 

 

Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

 

 

Θέμα 6ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Χαλάνδρι, 08.07.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ