ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 9.7.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 59.64514 % (ήτοι, 60.315.432,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1)      Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες εταιρικες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρικη Χρήση 2023 (από 1/1/2023 – 31/12/2023), β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2)      Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023),  κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017.

3)      Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

4)      Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5)      Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

6)      Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων)  για την εταιρική χρήση 2024 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της.    

7)      Οι Μέτοχοι  ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2023. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του μικτού ποσού των 100.000,00 ευρώ  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, για τη χρήση του 2024 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

8)      Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών της Εταιρείας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018. 

9)      Εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, οι κάτωθι:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου,

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου,

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη

Στα πρόσωπα των ανωτέρω εκλεγέντων μελών διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλόλητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, την Πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Επιπλέον καθορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. (α) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου και (β) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και2 του ν.4706/2020, ομόφωνα.

 

10)  Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ