ΓΔ: 1446.92 -0.17% Τζίρος: 79.74 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 195/01.08.2023 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.  1/992/04.08.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ΦΕΚ Β/5024/09.08.2023 , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα και ειδικότερα :

 

1)ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2023 απέδωσε  προσωρινά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν.4706/2020,στο ήδη υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , κα. Αναστασία Χατζηνανή του Νικολάου και της Βενετίας,   την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς  το εν λόγω μέλος πληροί στο ακέραιο , όπως επιβεβαιώθηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020. Ειδικότερα :

(i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του

 

 

 

 

 

Η οριστική απονομή της ιδιότητας   του ως άνω  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, πρόκειται να ανακοινωθεί σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα , στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στα με αριθμούς πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 και 1591/05.07.2021 έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

2)  ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω συνεδρίαση και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε σύμφωνα με τι διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1  του Καταστατικού της Εταιρείας,  τον κ. Φίλιππο Γιαννάκο , ως μη εκτελεστικό μέλος συνεπέια της παραιτήσεως ενός εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου.

Ο κ. Φίλιππος Γιαννάκος πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ειδικότερα ο κ. Φίλιππος Γιαννάκος ,είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ , έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων τεχνολογίας και παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης λογισμικού. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού σε πολυάριθμα έργα και υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , ενώ έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Τέλος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μεσαίου μεγέθους startup με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ .

 

Μετά την εκλογή του κ. Φίλιππου Γιαννάκου , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε  σε σώμα ως ακολούθως :

 

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

 2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου ,Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

4) Φίλιππος Γιαννάκος  του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ( ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 

Η εκλογή του ως άνω  μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , πρόκειται να ανακοινωθεί σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα , στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

 

Αθήνα , 02 Οκτωβρίου 2023

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ