ΓΔ: 1459.59 0.50% Τζίρος: 32.77 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:48:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

 

Σύμφωνα με τον όρο 11.10 του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου από 11.08.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το Πρόγραμμα») ύψους έως 7.000.000 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο Ομολογιακό Δάνειο (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 17 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Ενημέρωση από την Εκδότρια για την αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου.

Θέμα 2ο: Ενημέρωση από την Εκδότρια και λήψη αποφάσεων σε σχέση με οποιαδήποτε εκκρεμή, επαπειλούμενη ή επικείμενη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης δανειστών ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας.

Θέμα 3ο: Λήψη αποφάσεων και παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς την Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για συγκεκριμένες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες κατά της Εκδότριας λόγω παρόδου της ημερομηνίας λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

 

Για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής και δεδομένης της αδυναμίας του Εκπροσώπου όπως φιλοξενήσει στα γραφεία του τη διεξαγωγή της Συνέλευσης με φυσική παρουσία εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού των Ομολογιούχων, η Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Ομολογιούχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία και οι Ομολογιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση (σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, αναλογικά εφαρμοζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Ομολογιακού Δανείου απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, στις 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 ομοίως αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία.

 

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Τόσο στην αρχική Συνέλευση των Ομολογιούχων στις 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων στις 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30, δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου), ήτοι την 12η Οκτωβρίου 2023, αναφορικά τόσο με την αρχική όσο και με την τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, απαιτείται η προσκόμιση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ονομαστικής βεβαίωσης δέσμευσης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ., που εκδίδεται από το Χειριστή (για Ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή), κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο Ομολογιούχο σχετικής αιτήσεως δέσμευσης των Ομολογιών του για την άσκηση του οικείου δικαιώματός του, και η οποία περιέχει τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών, τη διάρκεια της δέσμευσης και τα στοιχεία αναγνώρισης της μερίδας των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ., το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Κάθε ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

 

ΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε Ομολογιούχος στη Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Ζοοm από την εταιρεία Ζοοm Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Ομολογιούχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8 Απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» -ο Ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

 

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες  με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, και δη με την αρμόδια κα Σταυρούλα Γεωργοπούλου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και τηλέφωνο 210 68 79 400, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους Ομολογιούχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210 33 66 426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι Ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Έτσι οι Ομολογιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

 

ΙΙΙ. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Για τη συμμετοχή των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων στις 17 Οκτωβρίου 2023 ώρα 11:30 ή την τυχόν επαναληπτική της συνεδρίαση, στις 20 Οκτωβρίου 2023 ώρα 11:30, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής, κατά περίπτωση).  Για τη συμμετοχή του Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται από τον Εκπρόσωπο λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ο Εκπρόσωπος διαθέτει στην ιστοσελίδα του σχετικά έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση της 17.10.2023 ώρα 11:30 καθώς και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση της 20.10.2023 ώρα 11:30.

Το υπογεγραμμένο «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου» καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «Ανάκλησης Διορισμού», πρέπει να αποσταλεί στον Εκπρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sgeorgopoulou@euroxx.gr ή μέσω fax στο 210 68 79 401. Ο Εκπρόσωπος πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής, κατά περίπτωση).

Ο Ομολογιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς παραλαβής του εντύπου διορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπου, ανάλογα την περίπτωση, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 210 68 79 400.

Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων :

 

Ημερομηνία

Γεγονός

4/10/2023

Δημοσίευση Πρόσκλησης

12/10/2023

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων συμμετοχής στη Συνέλευση

13/10/2023

Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιών και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου για παράσταση δια αντιπροσώπου.

17/10/2023

Συνέλευση Ομολογιούχων

20/10/2023

Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

  

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ