ΓΔ: 1049.7 2.16% Τζίρος: 113.35 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Pixabay

Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα το 1981, μετά από 40 χρό­νια “προ­σφυ­γιάς” η Γκου­έρ­νι­κα, ο φη­μι­σμέ­νος πί­να­κας του Ισπα­νού ζω­γρά­φου Πά­μπλο Πι­κά­σο, επι­στρέ­φει στην Ισπα­νία. Την ίδια χρονιά στην Ελ­λά­δα, εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα πε­ρι­φε­ρεια­κή οδός Αλί­μου-Κα­ρέα- Κα­τε­χά­κη.

Σαν σήμερα το 1953 ισχυ­ρό­τα­τοι σει­σμοί πλήτ­τουν την Κύπρο. Κα­τα­στρέ­φε­ται η Πάφος, με 63 νε­κρούς, 200 τραυ­μα­τί­ες και 4.000 άστε­γους. Πολλά σπί­τια κα­ταρ­ρέ­ουν σε 158 χωριά. Το 1980 η Λιβύη και η Συρία ανα­κοι­νώ­νουν ότι είναι “ενο­ποι­η­μέ­νο κρά­τος” και κα­λούν κι άλλες αρα­βι­κές χώρες να ενω­θούν μαζί τους.

1224 Ιδρύ­ε­ται το τάγμα των Φρα­γκι­σκα­νών μο­να­χών από τον Άγιο Φρα­γκί­σκο της Ασί­ζης.

1827 Πέ­θα­νε ο Ούγκο Φό­σκο­λο, (Ούγος Φώ­σκο­λος), ελ­λη­νι­κής κα­τα­γω­γής Ιτα­λός ποι­η­τής. (Γεν. 6/2/1778)

1829 Αρ­χί­ζει η μάχη της Πέ­τρας στη Βοιω­τία. Ήταν η τε­λευ­ταία της Ελ­λη­νι­κής Επα­νά­στα­σης και οδή­γη­σε στην απε­λευ­θέ­ρω­ση ολό­κλη­ρης της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, με εξαί­ρε­ση την Ακρό­πο­λη των Αθη­νών.

1834 Πέ­θα­νε ο Χρύ­σαν­θος, Πα­τριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως.

1892 Γεν­νή­θη­κε ο τι­μη­μέ­νος με Νό­μπελ αμε­ρι­κα­νός φυ­σι­κός, Άρ­θουρ Χόλι Κόμ­πτον.

1896 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα σχε­διά­στρια υψη­λής ρα­πτι­κής, Έλσα Σκια­πα­ρέ­λι.

1898 Πέ­θα­νε δο­λο­φο­νή­θη­κε στη Γε­νεύη, η αυ­το­κρά­τει­ρα της Αυ­στρο­ουγ­γα­ρί­ας Ελι­σά­βετ, γνω­στό­τε­ρη ως Σίσσυ.

1919 Υπο­γρά­φε­ται με­τα­ξύ των νι­κη­τριών ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων του Α’ πα­γκο­σμί­ου πο­λέ­μου και της Αυ­στρί­ας η Συν­θή­κη του Σεν Ζερ­μέν (Αγίου Γερ­μα­νού), με την οποία δια­λύ­θη­κε η Αυ­στρο­ουγ­γρι­κή Αυ­το­κρα­το­ρία και δη­μιουρ­γή­θη­καν τα ανε­ξάρ­τη­τα κράτη της Ουγ­γα­ρί­ας, της Πο­λω­νί­ας, της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας και της Γιου­γκο­σλα­βί­ας.

1920 Ιδρύ­ε­ται στο Μπα­κού το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα της Τουρ­κί­ας.

1925 Υπο­γρά­φε­ται και δη­μο­σιεύ­ε­ται το πρώτο Σύ­νταγ­μα της Ελ­λη­νι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας (αβα­σι­λεύ­του), που τί­θε­ται αμέ­σως σε ισχύ.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Γε­ρά­σι­μος Σκλά­βος, Έλ­λη­νας γλύ­πτης. (Θαν. 28/1/1967)

1938 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός μό­δι­στρος Καρλ Λά­γκερ­φελντ.

1942 Η βρε­τα­νι­κή αε­ρο­πο­ρία ρί­χνει πάνω 100.000 εμπρη­στι­κές βόμ­βες στο Ντί­σελ­ντορφ, πα­ρα­δί­δο­ντας την πόλη στις φλό­γες.

1943 Β’ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος: Στην Ιτα­λία, οι Ναζί κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Ρώμη και το Μι­λά­νο μετά από πο­λιορ­κία.

1944 Γερ­μα­νι­κό τη­λε­γρά­φη­μα ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά με την απο­χώ­ρη­ση του γερ­μα­νι­κού κα­το­χι­κού στρα­τού από την Κρήτη και τη στάση των Βρε­τα­νών: «Οι Άγ­γλοι αφή­νουν συ­νει­δη­τά άθι­κτους τους αν­θρώ­πους μας, παίρ­νο­ντας υπόψη μια επερ­χό­με­νη, που είναι και προς το αγ­γλι­κό συμ­φέ­ρον, χρη­σι­μο­ποί­η­ση κατά των μπολ­σε­βί­κων».

1944 Τμή­μα­τα του 16ου Συ­ντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ και της Εθνι­κής Πο­λι­το­φυ­λα­κής απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Νά­ου­σα.

1945 Ο Βί­ντ­κουν Κουί­σλινγκ, επι­κε­φα­λής της κα­το­χι­κής κυ­βέρ­νη­σης της Νορ­βη­γί­ας, κρί­νε­ται ένο­χος προ­δο­σί­ας και κα­τα­δι­κά­ζε­ται σε θά­να­το. Το όνομά του έγινε συ­νώ­νυ­μο της προ­δο­σί­ας.

1945 Πε­νή­ντα χι­λιά­δες ερ­γά­τες απερ­γούν σε Αθήνα και Πει­ραιά με αί­τη­μα την αύ­ξη­ση των με­ρο­κά­μα­των, τη χο­ρή­γη­ση τρο­φί­μων, την απο­μά­κρυν­ση των διο­ρι­σμέ­νων ερ­γα­το­πα­τέ­ρων (Μακρή, κλπ.), κ.α. Η κυ­βέρ­νη­ση απα­ντά εντεί­νο­ντας τις διώ­ξεις. Εκα­το­ντά­δες ερ­γά­τες συλ­λαμ­βά­νο­νται.

1953 Ισχυ­ρό­τα­τοι σει­σμοί πλήτ­τουν την Κύπρο. Κα­τα­στρέ­φε­ται η Πάφος, με 63 νε­κρούς, 200 τραυ­μα­τί­ες και 4.000 άστε­γους. Πολλά σπί­τια κα­ταρ­ρέ­ουν σε 158 χωριά.

1960 Ο θρυ­λι­κός Αι­θί­ο­πας μα­ρα­θω­νο­δρό­μος Αμπέ­μπε Μπι­κί­λα κερ­δί­ζει το χρυσό με­τάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ρώμης, τρέ­χο­ντας ξυ­πό­λη­τος.

1972 Ο Πέ­τρος Γα­λα­κτό­που­λος κερ­δί­ζει αρ­γυ­ρό με­τάλ­λιο στα 74 κιλά της ελ­λη­νο­ρω­μαϊ­κής πάλης στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μο­νά­χου όταν χάνει από τον Τσέχο Βι­τεζ­λάβ Μάχα με 5-2 στα ση­μεία.

1976 Στη Γιου­γκο­σλα­βία, κοντά στο Ζά­γκρεμπ, 176 άν­θρω­ποι χά­νουν τη ζωή τους, όταν συ­γκρού­ο­νται ένα αε­ρο­σκά­φος των Βρε­τα­νι­κών Αε­ρο­γραμ­μών και ένα Yugoslav DC-9.

1976 Πε­θαί­νει ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Αμε­ρι­κα­νός σε­να­ριο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ντάλ­τον Τρά­μπο, ο οποί­ος το 1947 αρ­νή­θη­κε να κα­τα­θέ­σει στην Επι­τρο­πή Αντι – Αμε­ρι­κα­νι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των σχε­τι­κά με την «κομ­μου­νι­στι­κή διείσ­δυ­ση» στον κι­νη­μα­το­γρά­φο και ως εκ τού­του μπήκε στη Μαύρη Λίστα της Επι­τρο­πής.

1977 Ο Τυ­νή­σιος φο­νιάς Χα­μι­ντά Τζα­ντου­μπί είναι ο τε­λευ­ταί­ος κα­τά­δι­κος που εκτε­λεί­ται με γκι­λο­τί­να στη Γαλ­λία.

1980 Η Λιβύη και η Συρία ανα­κοι­νώ­νουν ότι είναι “ενο­ποι­η­μέ­νο κρά­τος” και κα­λούν κι άλλες αρα­βι­κές χώρες να ενω­θούν μαζί τους.

1981 Στην Ελ­λά­δα, εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα πε­ρι­φε­ρεια­κή οδός Αλί­μου-Κα­ρέα- Κα­τε­χά­κη.

1981  Μετά από 40 χρό­νια “προ­σφυ­γιάς” η Γκου­έρ­νι­κα, ο φη­μι­σμέ­νος πί­να­κας του Ισπα­νού ζω­γρά­φου Πά­μπλο Πι­κά­σο, επι­στρέ­φει στην Ισπα­νία. Ο Πι­κά­σο ζω­γρά­φι­σε τη “Guernica” το 1937, ως αντί­δρα­ση στη γερ­μα­νι­κή βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση κατά της ομώ­νυ­μης πόλης κατά τη διάρ­κεια του Ισπα­νι­κού Εμ­φυ­λί­ου Πο­λέ­μου.

2002 Η Ελ­βε­τία γί­νε­ται μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

2005 Πέ­θα­νε ο Κώ­στας Κάπ­πος, ξε­χω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Γεγονότα και εξελίξεις σαν σήμερα 19 Μαρτίου

Σαν σήμερα το 2004 η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Στις 19 Μαρτίου του 2009γεννιέται στην Ελλάδα το πρώτο παιδί από κατεψυγμένο ωάριο.