Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου της Entersoft

Η αύξηση γίνεται με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Έως 516.800 νέες μετοχές θα διατεθούν το ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Προσφορά.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εισαγωγή των μετοχών της Entersoft στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της εταιρίας:

  • Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως €163.200,00 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές» και από κοινού η «Αύξηση»), καλυπτόμενη ως εξής: έως 516.800 μετοχές, θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Προσφορά, και έως 27.200 μετοχές θα διατεθούν με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι στο προσωπικό της Εταιρείας.
  • Τυχόν διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης/εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».
  • Η διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και η εισαγωγή τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
  • Ο ορισμός της ανώτατης τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, από κοινού με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σε €7,50 ανά Μετοχή, σύμφωνα με την άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.

Η Αύξηση θα καλυφθεί ως εξής:

  • ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 155.040 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
  • το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 361.760 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Η έκδοση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.τ.λ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Αύξηση στα έσοδα και υπερδιπλασιασμός κερδών στο 9μηνο

Η άνοδος προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας.