Σε reverse split προχωρά η Entersoft

Στις 12 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη ΓΣ της Entersoft προκειμένου να αποφασιστεί η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού τους.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Entersoft για τις 12 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30, π.μ.,προκειμένου να συζητηθεί, εκτός των άλλων, η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της εταιρείας από 5 εκατ. σε 30 εκατ..

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίασης στις 19 Μαΐου 2020 και ημέρα Τρίτη ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι αφενός στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και την προστασία των μετόχων της αλλά και αφετέρου την συνέχιση των επιχειρηματικών λειτουργιών της, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα και ενθαρρύνει τους μετόχους της να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Mέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 33 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ – Αρ. Φύλλου 68) σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].gr , το αργότερο έως την 6 Μάϊου 2020 στις 4.00 μ.μ

  • ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) / επωνυμία (για νομικά πρόσωπα)
  • πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
  • ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου και έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (για νομικά πρόσωπα)
  • διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα) / έδρα (για νομικά πρόσωπα)
  • Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα) / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα)
  • αριθμός μετοχών
  • αριθμός μερίδας επενδυτή
  • αριθμός λογαριασμού αξιών Οδηγίες για τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλούν από την Εταιρεία μέσω email στους μετόχους που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Αύξηση στα έσοδα και υπερδιπλασιασμός κερδών στο 9μηνο

Η άνοδος προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας.