ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

BriQ Properties: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Την  6/09/2019  πραγματοποιήθηκε  η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  BriQ  Properties Α.Ε.Ε.Α.Π, όπου και αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Την  6/09/2019  πραγματοποιήθηκε  η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  BriQ  Properties Α.Ε.Ε.Α.Π, όπου και αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δέκα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες και εκατό σαράντα οκτώ (9.948.148) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,45%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μίας (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσο ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ως άνω μείωση, κατόπιν της οποίας το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε Ευρώ  και δέκα λεπτά (€25.035.215,10), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία  2  χιλιάδες  πεντακόσιες  τριάντα  μία (11.921.531) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η κάθε μια. Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας  περί μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο 
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί:

α. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ (50.070.430  €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και έκδοση έως είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο (23.843.062) νέων κοινών ονομαστικών μετά  ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία  (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με  νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. H παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να ορίσει τη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.  

γ. H τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

δ. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από  την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ε. Να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

στ. Να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Εταιρείας κα Άννα Αποστολίδου και κο Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού ή χωριστά o καθένας, δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια A.Ε. στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης, καθώς και επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος.

ζ. Να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.  

Θέμα 3ο

Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.  Εγκρίθηκε παμψηφεί η ως άνω Πολιτική Αποδοχών.  

Θέμα 4οΤροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  άρθρου  3  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας,  που  αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.  Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του  σκοπού της Εταιρείας.  

Θέμα 5ο Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τροποποίηση  των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών- Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Εγκρίθηκε  παμψηφεί  η  προσαρμογή  του  Καταστατικού    και  η  τροποποίηση  των  ως  άνω  άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η εν όλω κωδικοποίηση του νέου κειμένου  του Καταστατικού. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της ΔΕΗ από τη γενική συνέλευση

Οι αγορές θα γίνουν μέσω του ΧΑ, έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρισης με κατώτατη τιμή τα 2,48 ευρώ και ανώτατη τα 17 ευρώ. Τα κεφάλαια των αγορών θα προέλθουν από τα διαθέσιμα και τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεκτονικές αλλαγές στις ασφάλειες: Πέρασε στην Allianz η Ευρωπαϊκή Πίστη

Ολες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικούς ομίλους. Οι ξένοι ποντάρουν στις προοπτικές του εγχώριου κλάδου που είναι συνυφασμένες με την πορεία του ΑΕΠ.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κυρίαρχοι οι Ολλανδοί στην Ελλάκτωρ: Επένδυσαν 210 εκατ. για το 46%

Μετά τη δημόσια πρόταση, η ελεύθερη διασπορά της μετοχής της Ελλάκτωρ περιορίζεται στο 10%, ποσοστό που δεν συνάδει με τη συμμετοχή στον δείκτη FTSE-25. Προοπτική περαιτέρω αύξησης του ποσοστού της Reggeborgh.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με 46,15% στην Ελλάκτωρ η Reggeborgh μετά τη δημόσια πρόταση

Μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, οι Ολλανδοί απέκτησαν επιπλέον 15,63% και θα εκταμιεύσουν 95 εκατ ευρώ. Αν ασκήσουν και το call option για το 15% της Ελλάκτωρ που έχει σήμερα η Motor Oil θα ξεπεράσουν το 60%.
LabrosPapakonstantinou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι δίνει η Ideal στους μετόχους της Byte για να προχωρήσει η εξαγορά

Για κάθε 10 μετοχές, θα δοθούν 21 ευρώ και σχεδόν 4 μετοχές της Ideal, τόνισε χθες ο Λ. Παπακωνσταντίνου. Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Ideal, αναμένεται άμεσα και η έγκριση του ενημερωτικού από την Επ. Κεφαλαιαγοράς.