ΓΔ: 1447.82 1.93% Τζίρος: 137.17 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: FG Europe

Αυξημένα τα κέρδη της FG Europe στο πρώτο εξάμηνο

Ενισχυμένα τα μεγέθη της FG Europe στο πρώτο εξάμηνο του 2019 με τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας να παρουσιάζουν αύξηση εξαιτίας της πώλησης του 51% της θυγατρικής στην Ιταλία.

Αυξημένα εμφανίζονται τα μεγέθη της FG Europe στο πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς ενισχύθηκαν οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας και τα κέρδη προ φόρων, με την πώληση των θυγατρικών να ενδυναμώνουν τα οικονομικά στοιχεία.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 5,65 εκατ. έναντι κερδών € 1,42 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 297.89%. Η αύξηση οφείλεται στην πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία.

Το α΄ εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε € 20,21 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 16,78 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 20,44%.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 57/43 το α΄ εξάμηνο του 2019 έναντι της σχέσης 61/39 της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής :

Οι πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 44,05 εκατ. έναντι € 40,92 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αυξημένες κατά 7,65%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 17,93%, διαμορφούμενες σε € 16,77 εκατ., έναντι πωλήσεων € 14,22 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018.

Οι λευκές συσκευές ESKIMO και HITACHI, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 34,37% ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 3,44 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων € 2,56 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018.

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες κατά 9,22% (από € 43,48 εκατ. τον 06/2018 σε € 47,49 εκατ. τον 06/2019), λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.

Τα μικτά κέρδη της περιόδου, παρά τη σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων εμφανίζονται μειωμένα, ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 8,43 εκατ., έναντι € 9,31 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2018.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε χαμηλότερα (από 21,42% τον 06/2018 σε 17,75% τον 06/2019).

Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά), αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 7,36 εκατ., έναντι € 6,47 εκατ. αυτών του α΄ εξάμηνου του 2018.

Το λειτουργικό κέρδος EBITDA μειωμένο, διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 2,01 εκατ. έναντι € 3,04 εκατ. το α΄ εξάμηνου του 2018 σημειώνοντας μείωση 51,24%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από 7,00% το α΄ εξάμηνο του 2018, μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2019 σε 4,23%.

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου (έσοδο ποσού € 4,58 εκατ., έναντι αντίστοιχου εξόδου το α΄ εξάμηνο του 2018, ποσού € 1,44 εκατ.), γεγονός που οφείλεται στην πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, και απεικονίστηκε στα «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα».

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας λόγω κυρίως του κέρδους που προέκυψε από την πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2019 στα € 5,65 εκατ. από € 1,42 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2018.

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 3,17 εκατ. έναντι αυτών του α΄ εξαμήνου 2018 € 0,94 εκατ.

Τα αποθέματα της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα κατά 16,32%, ανερχόμενα σε € 35,36 εκατ. έναντι € 42,26 εκατ. αυτών της 31/12/2018.

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 51,48%, ανερχόμενες στα € 48,67 εκατ. έναντι € 32,13 εκατ. αυτών της 31/12/2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας των πωλήσεων. Το ύψος των απαιτήσεων αναμένεται να μειωθεί με την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόμενους μήνες του έτους.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 105,76 εκατ. έναντι υποχρεώσεων € 92,35 εκατ. την 31/12/2018 λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της Εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν τους προσεχείς μήνες βάσει του προγράμματος πληρωμών της Εταιρείας.

Σε επίπεδο Ομίλου :

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν την 30/6/2019 σε € 54,12 εκατ. έναντι € 48,75 εκατ. αυτών της 30/6/2018.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, μειωμένα κατά 8,21% διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 12,30 εκατ., έναντι € 13,40 εκατ. των αντίστοιχων του 2018. Ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε σε 22,73 % μειωμένος έναντι αυτού του εξαμήνου του 2018 (27,48%).

Τα γενικά έξοδα του εξαμήνου στον Όμιλο από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, εμφανίζονται μειωμένα κατά 16,41 0%, ανερχόμενα στα € 8,86 εκατ. έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαμήνου του 2018 ποσού € 10,60 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, εμφανίζονται αυξημένα κατά 30,36% και διαμορφώθηκαν σε € 6,14 εκατ. από € 4,71 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 11,35 % από 9,65% το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου έσοδο €43,90 εκατ., προέρχεται κυρίως από το έσοδο που προέκυψε από την πώληση του 51% της Ιταλικής θυγατρικής και την πώληση του 100%, των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν την 30/6/2019 σε € 47,37 εκατ. λόγω της προαναφερθείσας την πώλησης του 51% της Ιταλικής θυγατρικής και της πώλησης του 100%, των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 38,35% ( € 46,57 εκατ. την 30/6/2019 από 33,66 εκατ. την 31/12/2018) κυρίως λόγω της αύξησης των Εμπορικών απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

Μειωμένα κατά 14,11% εμφανίζονται τα αποθέματα του Ομίλου την 30/6/2019, ανερχόμενα σε € 38,34 εκατ. έναντι € 44,64 εκατ. την 31/12/2018, λόγω κυρίως της μείωσης των αποθεμάτων της Ιταλίας τα οποία προορίζονταν για την Ιταλική εταιρία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, σημαντικά αυξημένα ανήλθαν την 30/6/2019 σε € 57,28 εκατ. έναντι € 2,60 εκατ. αυτών της 31/12/2018, λόγω της είσπραξης του τιμήματος των € 55 εκατ. από την πώληση των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,10% (σε € 122,11 εκατ. από € 115,08 εκατ. την 31/12/2018), λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

Την 16.07.2019 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED προς τους μετόχους της Εταιρείας F.G. EUROPE A.E. για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των € 0,492 ανά μετοχή. Την16/08/2019 ολοκληρώθηκε η προθεσμία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED. Λαμβανομένου υπόψιν ότι η Προτείνουσα εταιρεία κατέχει ήδη ποσοστό μετοχών της Εταιρείας 97,49% και ότι έχει την πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 του ν. 3461/2006, έχει ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει την άσκηση του δικαιώματός της να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών της F.G. EUROPE A.E. τις οποίες δεν κατέχει ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Η εξαγορά των μετοχών αυτών θα γίνει στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στην τιμή των € 0,492 ανά μετοχή, τοις μετρητοίς.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ