Αποφασίζει για την διανομή μερίσματος η ΕΛΤΟΝ

Στις 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ όπου θα πραγματοποιηθεί με την φυσική παρουσία των μετόχων.

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευσης της ΕΛΤΟΝ όπου θα κληθεί να αποφασίσει για την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εισηγμένη:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος.

3. Έγκριση κατα άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 κατά άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.

5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2020-31/12/2020 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

8. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

9. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 24/6/2020 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Λάμψα τις φήμες πώλησης του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία

Κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι «"πληροφορίες” περί πώλησης του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία”, κινούνται στη σφαίρα του φαιδρού και δη σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία δεν χωρούν αστειότητες»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EuroAfrica: Δυο δεσμευτικές προσφορές για τη διασύνδεση Αιγύπτου-Κύπρου

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector είναι η «ηλεκτρική λεωφόρος» που διασυνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο για την Αφρική και τον αραβικό κόσμο.