ΓΔ: 894.3 0.00% Τζίρος: 58.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

AVE: Μετατρέπονται σε κοινές οι προνομιούχες μετοχές

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.403.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Τη μετατροπή του συνόλου των 5.403.850 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου της Σειράς Γ’ σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές, γνωστοποίησε η AVE Α.Ε. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η «AVE Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε:

Τη μετατροπή του συνόλου των 5.403.850 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου της Σειράς Γ’ σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με σχέση μετατροπής 1:1 όπως αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.07.2015.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοση των ως άνω μετοχών. Σε συνέχεια της ανωτέρω μετατροπής, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Με βάση την ανωτέρω μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού € 6.631.757,72 διαιρείται σε 165.793.943 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,04 εκάστη, εκ των οποίων 141.417.987 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου και 24.375.956 μη εισηγμένες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου σειρών Δ’ και Ε’.

Σημειώνεται ότι από την 26.03.2020, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, σε συνέχεια της από 18.02.2020 εγκρίσεως του σχετικού ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Εισαγωγή»).

Σημειώνεται ότι: α) οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρίας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. και β) οι Νέες Μετοχές και οι 6.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ακολούθως της από 28.08.2020 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρίας, αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών και σε κάθε περίπτωση, εξαιρουμένης της Εισαγωγής, ποσοστό 9,019% των ήδη εισαχθέντων προς διαπραγμάτευση μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Επομένως, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του εδαφ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Την 12.01.2021, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό καταχώρησης 2447471 η με αριθμό 2617/12.01.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μετατροπής των μετοχών.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 18 Φεβρουαρίου 2021, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.403.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 22 Φεβρουαρίου 2021, θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ)».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης λούνα παρκ

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόσχιση κλάδου, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525805.