ΓΔ: 1203.26 -1.34% Τζίρος: 44.97 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:34:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
petropoulos_isuzu

Πετρόπουλος: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2020 και τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2020.

Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2020 ενέκρινε η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της Πετρόπουλος. Επίσης, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή ποσού €153.000 από τα κέρδη της χρήσης 2020 σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι την 22.06.2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.761.077 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 72,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (1.1.2020- 31.12.2020) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2020 και τη διανομή μερίσματος €0,10 λεπτών ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2020. Επίσης, ενέκρινε τη διανομή ποσού €153.000 από τα κέρδη της χρήσης 2020 σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν.4548/2018.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.petropoulos.com), υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2020. Επιπλέον, περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 5ο . Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΜPI Hellas SA και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Zαχαριουδάκη Μιχάλη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σαμαρά Δημήτριο οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και όρισε την αμοιβής της σε € 24.200.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο . Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.

H Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 24.05.2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, η οποία και την ενέκρινε. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com).

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.petropoulos.com).

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 9ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο 2. Βελισσαροπούλου Αριάδνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ 3. Δράκο Γεώργιο 4. Εμπέογλου Νικόλαο 5. Κατσουρίδη Ιωάννη 6. Κυριαζή Κλεοπάτρα 7. Μάνο Στέφανο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ 8. Μιχαλούτσο Μιχάλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ 9. Οικονομάκη Μιχάλη 10. Φιλιώτη Ιωάννη

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση αφού διακριβώθηκαν τα ακόλουθα:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 10ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., κ. Δημήτρη Λεβεντάκη, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι. Θέμα 11ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Myplanet-Rolco
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Rolco ΒΙΑΝΙΛ: Άνοιγμα στην αμερικανική αγορά για τα προϊόντα MyPlanet

H εταιρεία έχοντας κλείσει συμφωνία με τοπικό συνεργάτη θα διαθέτει από τον επόμενο μήνα την πρωτοποριακή σειρά προϊόντων MyPlanet, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jumbo: Στα 106,45 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α' εξάμηνο με άνοδο 35,50%

Αύξηση 20% των πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο που ανήλθαν στα 424,83 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αναμένει ότι οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία μπορεί να μειώσει τις πωλήσεις στο 12% έναντι της εκτίμησης για 15%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 18% σημειώνουν οι πωλήσεις της Jumbo από την αρχή του έτους

Τον Αύγουστο οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 8% έναντι της περυσινής χρονιάς όπου είχε υπεραποδώσει η Ρουμανία. Στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος των πωλήσεων στο οκτάμηνο του 2023.
Quest Holdings
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Άνοδος 13,6% των πωλήσεων που ανήλθαν στα 544 εκατ. το α΄εξάμηνο

Σχεδόν σταθερά παρέμειναν τα καθαρά κέρδη, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές για το σύνολο των δραστηριοτήτων μέχρι το τέλος του 2023 όπου αναμένεται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας.