ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
alphatrust
φωτο: alphatrust

Alpha Trust: Στην δημοσιότητα το Πληροφοριακό Σημείωμα της απόσχιση κλάδου

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό του € 1.600.000,00 διαιρούμενο σε 160.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 έκαστη.

Στην δημοσιότητα δόθηκε το Πληροφοριακό Σημείωμα για την απόσχιση του κλάδου της Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων καθώς και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» «Διασπώμενη» και εισφορά του σε νέα εταιρεία (εφεξής η «Επωφελούμενη»),που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά τον νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων της «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», καθώς και της λήψης όλων των τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες διοικητικές και εποπτικές αρχές.

Μεταξύ άλλων στο Πληροφοριακό Σημείωμα αναφέρεται:

2. Κλάδος

2.1. Ο κλάδος που αποσχίζεται με το παρόν σχέδιο και εισφέρεται στην Επωφελούμενη είναι ο κλάδος διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περί «οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις», και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 περί «οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» καθώς επίσης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με εντολές που δίνονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του Ν. 4514/2018, συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του ανωτέρω Παραρτήματος,
και λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

2.2. Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν τις ως άνω δραστηριότητες της Διασπώμενης και αποτυπώνονται στον από 04.09.2023 Ισολογισμό Μετασχηματισμού (Παράρτημα 1) και την από 29.09.2023 Έκθεση Αποτίμησης (Παράρτημα 2), όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης. Η Έκθεση Αποτίμησης έχει συνταχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469)
της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.». 

5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης παραμένει αμετάβλητο.

5.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα σχηματιστεί από το σύνολο της καθαρής αξίας (θέσης) του Κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.600.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες(160.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) έκαστη.

5.3. Οι όροι της Διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και εύλογοι, καθώς η Διασπώμενη σε αντάλλαγμα του εισφερόμενου Κλάδου της θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναφέρονται στον όρο 5.2, καθιστάμενη έτσι μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης.

5.4. Προς επιβεβαίωση των ως άνω, η Διασπώμενη ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469), την εξέταση του παρόντος ΣΔ και τη σύνταξη σχετικής γραπτής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, η οποία περιλαμβάνει διατύπωση γνώμης, η οποία αναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν.4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μία διασπώμενη εταιρεία και εισφέρεται σε μία επωφελούμενη εταιρεία που θα συσταθεί, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης, με διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών της στη Διασπώμενη. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

alphatrust
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Σύσταση νέας εταιρείας - Απόσχιση κλάδου

Συστήνεται νέα ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».