ΓΔ: 1481.65 0.11% Τζίρος: 87.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 23η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

 Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ (23η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 – 31.12.2023)

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 14.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110 στην εικοστή Τρίτη (23η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και διανομή μερίσματος.
 3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
 4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
 7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.
 8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
 9. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 10. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
 11. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13ης Ιουνίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 23η Τακτική Γενική Συνέλευση
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ