ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α . Ε .

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
& ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
“Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”
ΓΕΜΗ 223301000


H Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 14.440.560 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,92 %, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.


Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.


Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:


Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:


Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Απριλίου 2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.


Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.


Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:


Αποφάσισε: την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ» ( για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, β) τον ορισμό των προτεινόμενων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή. Η αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. και γ) καθόρισε την αμοιβή της σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της.


Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:


Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023.


Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:


Χορήγησε άδεια κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.


Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:


Δεν έγινε κάποια περαιτέρω Ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 7/06/2024
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ