ΓΔ: 1464.39 0.46% Τζίρος: 72.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Μουζάκης: Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ της 30-1-2023

Η εταιρεία ανακοινώνει την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων”

Αρ. ΓΕΜΗ 000263901000 ΑΦΜ 094022631

 

 

Σε συνέχεια της από 9.1.2023 προσκλήσεως των μετόχων της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συνεκλήθη δυνάμει του από 9.1.2023 αιτήματος μετόχου μειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ.141 Ν. 4548/2018, καθώς και την παρ. 1 του άρ. 31 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει την παρούσα αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν λήψεως αιτήματος μετόχου μειοψηφίας περί προσθήκης θέματος, συμφώνως με την παρ. 2 του άρ. 141 του Ν. 4548/2018 και παρ. 2 του άρ. 31 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το πρόσθετο θέμα, κατόπιν αναρίθμησης των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης φέρει τον αριθμό (4), ενώ το θέμα «Διάφορα θέματα» φέρει πλέον τον αριθμό (5).

Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων” με Αρ. ΓΕΜΗ 000263901000 και ΑΦΜ 094022631 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης ορισμένων ανοιχτών υπολοίπων πελατών
 2. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως περί μεταβολών στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης εγγυητικής οφειλής της Εταιρείας προς πιστωτικά ιδρύματα λόγω δανειακών υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
  2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών
   1. Διάφορα θέματα

 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

 

Α. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

 

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι έως την 25.1.2023.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, περί των εγγεγραμμένων μετόχων στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν στην εταιρεία τα υπογεγραμμένα έντυπα αντιπροσώπευσης [σχετικό έντυπο βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας] σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, είτε στη διεύθυνση της εταιρείας είτε ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλεται στην εταιρεία και η ανάκληση ή αντικατάσταση διορισθέντος εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία, δηλαδή δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν σε αυτή, εκτός εάν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρ. 128 Ν. 4548/2018.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με email στο [email protected] ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

 

Β. Δικαιώματα μετόχων

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο νόμο, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

 1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να αιτηθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση δέον να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά

(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σχετική αίτηση οφείλει να περιέλθει στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η σχετική αίτηση οφείλει να περιέλθει στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mouzakis.gr).

 

Γ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

 

Στην έδρα της εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.mouzakis.gr) διατίθενται σύμφωνα με τις περ. γ και δ της παρ. 4 του άρ. 121 του Ν. 4548/2018 η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και σχέδια αποφάσεων που τυχόν έχουν προτείνει οι μέτοχοι.

 

 

Αθήνα 16.1.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 30-1-2023

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ