ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

MERMEREN: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού τής εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της

 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

 

προβαίνει στην εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση")


Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 30 Μαΐου 2023 (Τρίτη) με ώρα έναρξης 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Lece Koteski 60A στο Prilep, με τα ακόλουθα:

 

ΘΕΜΑΤΑ


A: Διαδικαστικό Μέρος


1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,


2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,


3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

 

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


B: Λειτουργικό Μέρος


5. Εγκριση ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2022

 

6. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2022. 

 

7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία τής Εταιρείας κατά το έτος 2022

 

8. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2022

 

9. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου γιά το έτος 2022.

 

10. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022

 

11. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2023

 

12. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

13. Ανανέωση τής θητείας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.


Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί  το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

 
Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.


Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.


Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 5 Μαΐου 2023 (Παρασκευή) και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα που τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.  

 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ