ΓΔ: 1448.7 0.06% Τζίρος: 152.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουλίου 2023 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την εκλογή - ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από ένα (1) Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος αυτού, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

(γ) η θητεία της θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής  λήγουσα την 26η Ιουλίου 2027, δυνάμενη να παραταθεί  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Ακολούθως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουλίου 2023 με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 27.06.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που βασίσθηκε στην από 20.06.2023 εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όρισε ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:

1) Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία,

2) Χρήστο Σιψή του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της Επιτροπής:

(α) την συνδρομή των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

(β) την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των κ.κ. Θεοδώρου Παπαηλιού και Στέφανου Ιωάννου, ήτοι:

(i) τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,

(γ) τη μη συνδρομή του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του μέλους αντίστοιχα, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,

(δ) τη μη συνδρομή κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

(ε) την επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του κλάδου της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων.

(στ) τη συνδρομή της επιβαλλόμενης από τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. ζ΄ του ν. 4449/2017 επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική (συμπεριλαμβανόμενης της γνώσης και κατανόησης των Διεθνών Προτύπου Ελέγχου) στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτου προσώπου - Μη Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 26ης Ιουλίου 2023 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο:

(α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και

(β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχο.

2) Χρήστος Σιψής του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ