ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

OPTRONICS TECHNOLOGIES A.Β.Ε.Τ.Ε -Ι.Ε.Π.Υ.Α
28 Ιουλίου 2023

Η εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E.-Ι.Ε.Π.Υ.Α. (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 123499001000),  γνωστοποιεί ότι στις 28.07.2023 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας. Παρέστησαν συνολικά 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες  3.042.110 μετοχές, ήτοι ποσοστό́ 91,26% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών.

Η Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1Ο : ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022- 31.12.2022, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 2ο: αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 3ο : εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή  θητεία,  ήτοι μέχρι 28/7/2028,  η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 4ο: διόρισε ομόφωνα και παμψηφεί  ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου χρήσης 2023.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 5ο: επιβεβαίωσε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 6ο: προ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την καταβολή αμοιβών για το έτος 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Έγκυρες ψήφοι 3.042.110 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού́
κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.042.110 (100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 7ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 280723
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ