ΓΔ: 1420.4 1.99% Τζίρος: 92.11 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAG NO Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.

13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAG NO Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2022 - 31/12/2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
 3. Υποβολή και Ψήφιση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.
 4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

 

 1. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
 2. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.
 3. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.
 4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
 6. Ζητήματα αποτελεσματικότερης και πληρέστερης εφαρμογής των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (και στην τυχόν Επαναληπτική ως άνω αναφέρεται) έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

 

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 3η Σεπτεμβρίου 2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2023, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.modabagno.gr.

 

 

 

Χαλάνδρι, 27 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ