ΓΔ: 1400.61 -1.12% Τζίρος: 124.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

Άλιμος, 7 Αυγούστου 2023

H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Αυγούστου 2023 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την εκλογή - ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος αυτού, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και

(γ) η θητεία της θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής  λήγουσα την 7η Αυγούστου 2027, δυνάμενη να παραταθεί  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Ακολούθως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Αυγούστου 2023 με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 07.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που βασίσθηκε στην από 07.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού προηγουμένως εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020, όρισε ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:

  1. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία και
  3. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Σημειώνεται ότι:

i) Όλα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ήτοι τον τουρισμό και την ναυτιλία.

ii) Δύο μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική.

iii) Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.

iv) Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 07.08.2023 για τη συγκρότηση αυτού σε σώμα όρισε τα άνω μέλη του Δ.Σ. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και Δημήτριο Γεραβέλης του Γεωργίου ως μη εκτελεστικά.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 7ης Αυγούστου 2023, εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κα Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο (α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και (β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α) Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

β) Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής   Ελέγχου και

γ)  Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ,  Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ