ΓΔ: 886.72 -0.85% Τζίρος: 91.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Το νέο μισθολόγιο στην ΑΑΔΕ, προσλήψεις 242 υπαλλήλων

Προβλέπεται η πρόσληψη στην Α.Α.Δ.Ε. συνολικά 242 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)". Με το υπόψη σχέδιο νόμου, θεσπίζεται, από 1/6/2021, νέο μισθολόγιο για το προσωπικό της ΑΑΔΕ, καθώς και τους μετακλητούς υπαλλήλους και συμβούλους και συνεργάτες του Διοικητή της ΑΑΔΕ (δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ).

Στόχος είναι η διαρκής αύξηση της απόδοσης της ΑΑΔΕ και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των υπηρεσιών της, προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο, όπως διευκρινίζεται, συνεκτιμά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, γνώση και εμπειρία, πολυπλοκότητα της θέσης, κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Ορίζεται ότι, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων αποτελεί συνδυασμό των μισθολογικών κλιμακίων βασικού βαθμού και των Βαθμών Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.). (άρθρα 1-3)

2. Αναφέρονται τα μισθολογικά κλιμάκια, στα οποία κατατάσσονται και εξελίσσονται οι διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 4)

3. Προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος και η έννοια της προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. ανά κατηγορία. (άρθρο 5)

4. Προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. (απαιτείται βαθμολογία ίση ή ανώτερη του 95%, αντί του άριστα που ισχύει, σε τρεις (3) συναπτές ετήσιες αξιολογικές περιόδους, για τη λήψη ενός (1) ακόμη Μ.Κ.). Παράλληλα ρυθμίζεται η περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υπαλλήλων από το καθοριζόμενο ποσοστό δικαιούχων (3%-15%, από 5%-15%, που είναι σήμερα). (άρθρα 6 και 25)

5. Παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης του χορηγούμενου επιδόματος απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών [δεν δύναται να υπερβαίνει, με την προσαύξηση, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαίως]. (άρθρα 7-9 και 25)

6. Εισάγεται η έννοια των «Βαθμών Θέσης Εργασίας» (Β.Θ.Ε.) και προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε., υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συγκεκριμένων όρων [προβλέπονται δεκατρείς (13) Β.Θ.Ε. με κλιμάκωση της χορηγούμενης ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας από 100 ευρώ για τον 12ο Β.Θ.Ε. έως 2.200 ευρώ για τον 1ο Β.Θ.Ε. (στον 13ο Β.Θ.Ε. δεν χορηγείται η εν λόγω ειδική αμοιβή)]. (άρθρο 11)

7. Διαμορφώνονται ελάχιστα όρια αποδοχών, με τη μορφή διατήρησης ως προσωπικής διαφοράς του υφιστάμενου ύψους καταβαλλόμενων αποδοχών σε περίπτωση μείωσης, λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει επίσης υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς αλλά και υπαλλήλους προέλευσης από άλλους φορείς που μετακινούνται, αποσπώνται, μετατίθενται ή μετατάσσονται στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 12)

8. Προβλέπεται για την εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση), ότι:
α. Εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
β. Αυξάνονται, ανά υπάλληλο, οι ώρες απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία σε μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες ανά εξάμηνο, από εκατόν είκοσι (120) ώρες που ισχύει σήμερα (ν. 4354/2015).
γ. Καθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.
δ. Προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), η ωριαία αμοιβή μετά την 22η ώρα, για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών πέραν του πενθημέρου.
Προβλέπεται, για τις αναφερόμενες περιπτώσεις αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με τον καθορισμό υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η αναδρομική ισχύς τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρα 13 και 25)

9. Εισάγονται εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, για τα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται:
α. Για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με αναθέτουσα αρχή την Α.Α.Δ.Ε. κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
β. Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
Επίσης, διευρύνονται οι ισχύουσες για Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. εξαιρετικές περιπτώσεις αμοιβόμενων συλλογικών οργάνων (ν. 4354/2015), εφαρμοζομένων και για την Α.Α.Δ.Ε.
δ. Εξομοιώνονται, ως προς την ωριαία αποζημίωση αναλόγως των ωρών διδασκαλίας, οι υπάλληλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.), με τα μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που συμμετέχουν ως μέλη της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της ΦΟ.Τ.Α. (άρθρο 14)

10. Εξειδικεύεται, κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 4389/2016 περί, μεταξύ άλλων, σύστασης της Α.Α.Δ.Ε., η μεθοδολογία χορήγησης «Βραβείου Επίτευξης Στόχων» (χορήγηση βραβείων και επιπλέον ανταμοιβής) που καταβάλλεται, ετησίως, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, στους υπαλλήλους της, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα για το ανώτατο όριο καταβολής κάθε βαθμού ευθύνης.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αποφάσεων εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και για τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων συντελεστών για τον υπολογισμό των ειδικών αμοιβών ανά βαθμό ευθύνης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρα 15 και 25)

11. Παρατίθενται διατάξεις σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών, την ευθύνη των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών [π.χ. καταβολή αποδοχών (συμπεριλαμβάνεται η ειδική αμοιβή) σε περίπτωση διαθεσιμότητας, αργίας κ.λπ.].
Καθορίζονται, κατά περίπτωση, για τις αναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων, διάφορα μισθολογικά ζητήματα και ειδικότερες προϋποθέσεις αυτών (χορήγηση της ειδικής αμοιβής, των αποδοχών και επιδομάτων του Κεφαλαίου Α' του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση ή αυτών της θέσης στην οποία αποσπώνται, διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, θέσεις εργασίας και βαθμούς για τη βεβαίωση επίτευξης των στόχων). (άρθρα 16-19 και 25)

12. Εισάγονται μεταβατικές και ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η i) εφαρμογή τυχόν ευμενέστερων μισθολογικών όρων (υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις), κατόπιν τροποποίησης διατάξεων άλλων νόμων, και στο προσωπικό της Α..Α..Δ.Ε., ii) καταβολή αποδοχών υπαλλήλων που είναι, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, αποσπασμένοι σε φορέα εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή αποσπώνται σε αυτόν μετά την έναρξη ισχύος του. (άρθρο 20)

13. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4389/2016 σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των αναφερόμενων κριτηρίων, πέραν των οποίων δύναται να εισαχθούν νέα κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρα 21- 23)

14. Προβλέπεται, η πρόσληψη στην Α.Α.Δ.Ε., συνολικά, διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων των αναφερόμενων κατηγοριών και κλάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δημιουργούνται από τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων της Α.Α.Δ.Ε., χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μηνών, (άρθρο 24)

Αναλυτικότερα το νέο μισθολόγιο προβλέπει τα εξής:

 • Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου, βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου.
 • Διατηρείται, κατά περίπτωση, η καταβολή της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
 • Εισάγεται η καινοτομία της αμοιβής βάσει της θέσης εργασίας. Κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαμβάνει αντίστοιχη αμοιβή.
 • Επιλύεται, με μόνιμο τρόπο, το πρόβλημα της μισθολογικής αναντιστοιχίας στις αμοιβές των νέων υπαλλήλων, η οποία σήμερα αποθαρρύνει νέα και ταλαντούχα στελέχη να εργαστούν στην ΑΑΔΕ.
 • Θεσπίζεται ενισχυμένο επίδομα συνοριογραμμής για επιλεγμένες Υπηρεσίες, ως κίνητρο για τη στελέχωση ιδιαίτερα απομακρυσμένων μονάδων.
 • Θεσπίζεται Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, ως ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.
 • Χορηγείται ειδική αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.), η οποία συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά.
 • Η ειδική αμοιβή ενσωματώνει το σημερινό επίδομα θέσης ευθύνης.
 • Κατά την αρχική κατάταξη του προσωπικού, διασφαλίζονται οι πληρωτέες αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής προσωπικής διαφοράς.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, το μισθολόγιο:

 • Ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς στόχους των ανθρώπων της.
 • Δημιουργεί ένα δίκαιο, αξιοκρατικό και δυναμικό σύστημα βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
 • Υπηρετεί το όραμα του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά αυτόματους συμψηφισμούς περσινών αποζημιώσεων μειώσεων ενοικίων

Επίσης, ζήτησε να δημοσιευτούν ΚΑΔ μειώσεων ενοικίων για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ή να διευκρινιστεί ότι δεν υφίστανται μειώσεις για τους μήνες αυτούς, να εκκαθαριστούν και να καταβληθούν όλα τα εκκρεμή ποσά αποζημιώσεων των τελευταίων μηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2021

Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε έξι δόσεις. Η πρώτη μπορεί να πληρωθεί μαζί με την δεύτερη στο τέλος Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιβάρυνση, ενώ η τελευταία είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατέβασε ταχύτητα η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών τον Ιούλιο

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 108,99 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι που εμφανίζονται με οφειλές στην Εφορία ανήλθαν σε 3.489.073 ΑΦΜ τον Ιούλιο από 3.550.274 που ήταν τον Ιούνιο.