Φώτο: ΑΠΕ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το squeeze-out της Καράτζη από την ΑΝΤΚΑΡ

Στα 10 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα. Ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2020.

Το πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αίτηση της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του:

(α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (στο εξής, η «Εταιρεία») τις οποίες δεν κατέχει η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και

(β) όρισε ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 12η Ιουνίου 2020.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 10 ευρώ ανά μετοχή:

(α) στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (στο εξής, «ΕΛΚΑΤ»), προκειμένου εκείνο με τη σειρά του να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (στο εξής, «ΤΠΔ») υπέρ εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους, των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και των δικαιούχων οποιονδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της Εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3. Η καταβολή του ανωτέρω ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Από το καταβλητέο αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στην «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».

Επιπλέον, η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»  θα αναλάβει να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα του ΕΛΚΑΤ και του ΤΠΔ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της ομολογιακής έκδοσης της Lamda

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 320.000.000 ευρώ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Κύρια Αγορά περνά η Epsilon Net, «πράσινο φως» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Με το ενημερωτικό δελτίο της Epsilon Net για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑ.