Στη διανομή 5 δωρεάν μετοχών για κάθε 1 παλαιά προχωρά η Enterstoft

Στις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παραμένει αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχή της από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000, με έκδοση 5 νέων μέτοχων ανά 1 παλιά (split) ανακοίνωσε η Entersoft.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της:

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαΐου 2020 αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ) σε πέντε λεπτά του ευρώ (0,05 ευρώ) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), έκδοση 5 νέων μέτοχων ανά 1 παλιά (split).

Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 ευρώ) διαιρούμενο όμως σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

Την 21-05-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 12-05-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 5/6/2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 11/6/2020.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,05 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των  μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 12/6/2020.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η την 16/6/2020.

Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Αύξηση στα έσοδα και υπερδιπλασιασμός κερδών στο 9μηνο

Η άνοδος προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας.