Τι κρύβει η μεγάλη σημερινή «βουτιά» της μετοχής της MIG

Κοντά στο limit down, με απώλειες 29,5%, υποχώρησε ενδοσυνεδριακά η μετοχή της MIG, καθώς επικρατεί έντονη αβεβαιότητα για την πορεία του υπερχρεωμένου ομίλου που πιέζεται και από την πανδημία.

Μεγάλη πτώση, που την έφερε νωρίτερα κοντά στο limit down (-29,5%) και με μεγάλο όγκο και αξία συναλλαγών, σημειώνει σήμερα η μετοχή της Marfin Investment Group, εξέλιξη που μειώνει τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου κάτω και από τα 60 εκατ. ευρώ και συνδέεται με την αβεβαιότητα για την πορεία του.

Ο όμιλος της MIG βαρύνεται με μεγάλου ύψους δανειακές υποχρεώσεις (1,478 δισ. ευρώ στα τέλη 2019) και διαπραγματεύεται αναδιάρθρωση οφειλών 130,7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ζητήσει από πιστώτρια τράπεζα τη χρονική μετάθεση πληρωμών ύψους 253,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες πρέπει να γίνουν στις 30 Ιουνίου.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της MIG διαμορφώνεται στα 54,7 εκατ. ευρώ ενώ η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 0,0583 ευρώ διολισθαίνοντας προς τα χαμηλά 52 εβδομάδων (0,049 ευρώ).  Η μετοχή έχει μπει τρεις φορές κατά τη σημερινή συνεδρίαση σε κατάσταση επιτήρησης λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων ενώ πολύ αυξημένη, για τα δεδομένα της μετοχής, είναι η συναλλακτική δραστηριότητα καθώς μέχρι τώρα έχουν αλλάξει χέρια 16,2 εκατ. μετοχές της.

Η ρύθμιση των υποχρεώσεων του ομίλου συνδέεται με τη διαδικασία που έχει αρχίσει η Τράπεζα Πειραιώς από τον Φεβρουάριο για τη μεταβίβαση σε επενδυτή δανείων ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου. Όμως, παρά τις πληροφορίες που έκαναν το γύρο της αγοράς, περί προσφοράς από βρετανικό fund, την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση της MIG, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε ότι «δεν διαθέτει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία ή μετοχών της Εταιρείας από τη δανείστρια και μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τρίτους».

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν συμφώνησε με το τίμημα του βρετανικού fund για την μεταβίβαση των δανείων.

Η διοίκηση της MIG, σχολιάζοντας εκ νέου δημοσιεύματα για αυτό το θέμα, κατόπιν ερωτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, επανέλαβε ότι «δεν διαθέτει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία ή μετοχών της Εταιρίας από τη δανείστρια και μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τρίτους».

Σε κάθε περίπτωση η πανδημία επιδεινώνει τη θέση του ομίλου, λόγω της έκθεσης σε κλάδους που επηρεάζονται σοβαρά (εστίαση, ακτοπλοΐα). Όπως σημείωνε η διοίκηση στην ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019, τα οποία παρέμειναν ζημιογόνα σε επίπεδο κερδών προ φόρων,

  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρχίσει να αίρονται, με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα οι αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων των θυγατρικών είναι ότι για τους μεν κλάδους γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις δραστηριότητες του Ομίλου που πλήττονται από την πανδημία (μεταφορές, εστίαση), αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% - 40%, συνεπεία κυρίως της μείωσης της τουριστικής κίνησης και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας.
  • Η πτώση του κύκλου εργασιών στις εν λόγω δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργική τους κερδοφορία και ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η MIG βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, με τον ορκωτό ελεγκτή (Grant Thornton) να υπογραμμίζει στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 2019 την «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας».

Ειδικότερα, η σχετική σημείωση αναφέρει:

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3.1 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 225,0 εκ. και € 278,3  εκ. αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, καθώς και στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ποσού € 130,7 εκ.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, η οποία προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων, η διοίκηση απέστειλε αίτημα παροχής συναίνεσης προς την πιστώτρια τράπεζα για τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων ποσού 253,8 εκ., συμβατικά πληρωτέων την 30/06/2020.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση εξετάζει την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή /και την αποπληρωμή τους μέσω της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, στη Σημείωση 49.1 περιγράφονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στη ρευστότητα του Ομίλου η πανδημία COVID-19.

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3.1, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Πορεία... στο σκοτάδι για τους μετόχους, «βουτιά» έως 30% σήμερα

Με την ανοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η MIG έχει ανακοινώσει ελάχιστα στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη πώληση της Vivartia. Τίθεται ζήτημα υπαγωγής σε επιτήρηση για την προστασία των επενδυτών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσπάθεια MIG να καθησυχάσει τους μετόχους για Vivartia

Χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το υπό συζήτηση deal με την CVC, η διοίκηση της MIG διαβεβαιώνει τους μετόχους ότι τυχόν συμφωνία θα τεθεί υπό την έγκρισή τους. Σταθεροποίηση μετοχής μετά το limit down.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι κρύβει η αιφνιδιαστική κίνηση της CVC για εξαγορά της Vivartia

Εσπευσμένη πώληση της κορυφαίας θυγατρικής της MIG, καθώς επιδεινώνεται σοβαρά η οικονομική της κατάσταση από την πανδημία, ενώ και ο μητρικός όμιλος χρειάζεται ένεση κεφαλαίων για να εξυπηρετήσει το δανεισμό.