Φώτο: Mls

Συνελεύσεις των ομολογιούχων για τα τρία ομόλογα της MLS

Η εταιρεία τεχνολογίας MLS ανακοίνωσε πως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από τους ομολογιούχους για καταγγελία των ομολογιακών δανείων.

Σε ανακοίνωση της σχετικά με σημερινά δημοσίευματα, σχετικά με τις συνελεύσεις που έχουν συγκαλέσει οι ομολογιούχοι των τριών ομολογιακών δανείων της MLS, η εταιρεία δήλωσε πως απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής πέντε μεμονωμένων ομολογιούχων που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Όπως τονίζει η εταιρεία, αναμένεται η έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων.

Παράλληλα η Beta Χρηματιστηριακή ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων καλεί σε συνέλευση τους ομολογιούχους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 4,99 εκατ. ευρώ στις 28 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MLS:

Σε συνέχεια σημερινών δημοσιευμάτων αναφορικά με υποτιθέμενες προσφυγές ομολογιούχων κατά της MLS, η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ενημερώνει για τα εξής :

Οι ομολογιούχοι των 3 ομολογιακών δανείων της εταιρίας, εκπροσωπούνται νόμιμα, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις, από τις εταιρίες Beta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (για το 1ο και 3ο Ομόλογο) και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ (για το 2ο ), οι δε αποφάσεις λαμβάνονται από τις εκάστοτε  Συνελεύσεις των ομολογιούχων που είναι δεσμευτικές για όλους τους ομολογιούχους του κάθε Ομολόγου.

Οι ως άνω εκπρόσωποι των ομολογιούχων, έχουν συγκαλέσει συνελεύσεις των ομολογιούχων, υποχρεωτικά σύμφωνα με τους όρους των ομολογιακών δανείων, για τις 28/07/2020 και 29/07/2020. Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις, το θέμα ημερήσιας διάταξης σε όλες τις συνελεύσεις είναι «Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, …. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, …». Με την ίδια πρόσκληση καλείται και η Διοίκηση της Εταιρίας να παραστεί προκειμένου να παράσχει ενημέρωση αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και τα από 13.05.2020 Δελτία τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας καθώς και της απόσυρσης του ICAP Credit Rating της Εκδότριας.

H Διοίκηση της εταιρίας θα παραστεί στις συνελεύσεις αυτές προκειμένου να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες και απαντήσεις προς τους ομολογιούχους δανειστές της για τα παραπάνω ζητήματα έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λάβουν τις κατά την κρίση τους ορθές αποφάσεις, υπό συνθήκες πλήρους πληροφόρησης για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Καθώς οι συνελεύσεις αυτές δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, είναι προφανές οτι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για νομικές ενέργειες εις βάρος της εταιρίας ούτε για καταγγελία των ομολογιακών δανείων, ενώ κάθε άλλη αναφορά περί «προειλημμένων αποφάσεων προσφυγής στη δικαιοσύνη», πέρα του γεγονότος ότι προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα των Συνελεύσεων, δεν ευσταθεί και είναι κατά τη γνώμη της εταιρίας ανακριβής.

Αναφορικά τέλος με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από 5 μεμονωμένους ομολογιούχους δανειστές κατά συγκεκριμένων προσώπων και της εταιρίας εκτός των προβλεπόμενων από τις δανειακές συμβάσεις διαδικασιών, η εταιρία ανακοινώνει ότι σε πρώτη φάση το αρμόδιο δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και απόρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων.

Πρόσκληση για συνέλευση ομολογιούχων του ΚΟΔ 4,99 εκατ. ευρώ στις 28 Ιουλίου

Ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, η Beta Χρηματιστηριακή απευθύνει πρόσκληση στους ομολογιούχους δανειστές του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της MLS Πληροφορική του από 14.04.2016 Προγράμματος ύψους έως ευρώ 4.990.000 για Συνέλευση Ομολογιούχων την 28η Ιουλίου 2020, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων) του Προγράμματος. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος. Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 04η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3η ) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 28.07.2020, ήτοι στις 23.07.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Ελένη Παλάρα, το αργότερο την τρίτη (3η ) ημέρα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 25.07.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 17.7 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Deloitte o ειδικός έλεγχος της MLS, καθυστερεί ο ισολογισμός του 2019

Η διάρκεια του ειδικού ελέγχου θα ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες και έτσι η εταιρία δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, 30 Ιουνίου 2020