ΓΔ: 910.34 0.25% Τζίρος: 43.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Διανομή καθαρού μερίσματος €0,09/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ της ΓΕΚΕ

Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑ χωρίς δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019. Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2020, µέσω της Πειραιώς.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της ΓΕΚΕ, της 21ης Αυγούστου 2020, εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος χρήσης 2019 ποσού 0,095 € ανά µετοχή της εταιρείας.

Στο προς διανοµή µέρισµα 0,095 € ανά µετοχή θα παρακρατηθεί φόρος µερισµάτων 5% και κατά συνέπεια το καταβλητέο µετά από φόρους µέρισµα ανά µετοχή θα διαµορφωθεί σε 0,090€. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Αυγούστου 2020 (Record Date).

Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019 (ηµεροµηνία αποκοπής). Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2020, µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 21.08.2020 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 9 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,28% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.853.369 µετοχές σε σύνολο 8.418.750 µετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία 93,28% των παρευρισκόµενων µετόχων αποφάσισε και ενέκρινε οµόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ον: Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019, την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο πρακτικό του ∆.Σ. της Εταιρείας της 26/06/2020, την από 29/06/2020 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Λώλα ∆. Φώτη καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 2ον: Τη συνολική διαχείριση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Φώτη ∆. Λώλα, και του αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. ∆εληγιάννη ∆. Θεόδωρου από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 2019.
Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 3ον: Την ανάθεση του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2020 στην ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146, ∆ιεύθυνση: Βλαχερνών 10 – Τ.Κ 15124 Μαρούσι, η οποία είναι νόµιµα εγγεγραµµένη στα µητρώα της ΕΛΤΕ, σύµφωνα µε το Ν. 3693/2008 και µε Α.Μ. ΕΛΤΕ: 002.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 4ον: Την έκθεση αποδοχών του αρ.112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αµοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0% 

ΘΕΜΑ 5Ον: των αποζηµιώσεων και αµοιβών των µελών του ∆.Σ., για την χρήση 2020, εως του ποσού των 320.000,00 €, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά και στην εν γένει διαχείριση των θεµάτων της Εταιρείας βάση της πολιτικής αποδοχών που εφαρµόζεται.
Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 6Ον: Tα πεπραγµένα της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.(παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά µε το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου και µε την εκτίµηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, επισκόπηση της δηµοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της εταιρείας σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, ενηµέρωση και υποβολή αναφορών προς το ∆.Σ., παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της εταιρείας, σύνταξη κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου κ.ο.κ.).
Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 7Ον: Η Τακτική Γενική Συνέλευση µε οµόφωνη απόφαση των παρευρισκόµενων και αντιπροσωπευόµενων µετόχων, αποφασίζει τη διανοµή µερίσµατος 0,095 € ανά µετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 δηλαδή την διανοµή µερίσµατος ύψους 800.000,00 €. Στο προς διανοµή µέρισµα 0,095 € ανά µετοχή θα παρακρατηθεί φόρος µερισµάτων 5% και κατά συνέπεια το καταβλητέο µετά από φόρους µέρισµα ανά µετοχή θα διαµορφωθεί σε 0,090€. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Αυγούστου 2020 (Record Date).
Από την 26η Αυγούστου 2020 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2019 (ηµεροµηνία αποκοπής). Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2020, µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τµήµα θεσµικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:

1) Mέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών των δικαιούχων µετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηµατιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).
2) Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει την ανάκληση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος) ή έχουν τις µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό της Μερίδας τους ή για όσες µετοχές τηρούνται σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών.
3) Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότιεπιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθµ. 6 απόφαση του ∆.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να  τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους. Αφορά µόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Γ

ια την είσπραξη των µετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγµατοποιείται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2020, είναι αναγκαία η προσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του µετόχου.

Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου µετόχου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρµόδια Αρχή.

Μετά την πάροδο της 31ης ∆εκεµβρίου 2020 η καταβολή θα πραγµατοποιείται µόνο στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 09.00-14.00. Μερίσµατα που δεν θα εισπραχθούν µέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚΕ ΑΕ» στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369,ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 93,28%
Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%
Λευκό : 1 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 8ον: ∆εν υπήρξε άλλο θέµα προς συζήτηση και λήψη απόφασης. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEKE, President Hotel, Xenodoxeio
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άγνοια δηλώνει με ανακοίνωσή της η ΓΕΚΕ για αγγελία πώλησης του President

Στα πλαίσια της άσκησης κάθε νόμιμου δικαιώματός της, η ΓΕΚΕ σημειώνει ότι «έχει ήδη δρομολογήσει σχετικές ενέργειες και θα ενημερώσει δεόντως το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελγέκα: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε ποσό 6, 8 εκατ. ευρώ και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ.