ΓΔ: 897.01 -1.45% Τζίρος: 251.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Info Quest

Παροχή επιπλέον μερίσματος 0,3 ευρώ ανά μετοχή από την Quest

Η εταιρεία συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου προκειμένου να εγκριθεί, μεταξύ άλλων και η παροχή του νέου μερίσματος.

Στην παροχή μερίσματος παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 0,3 ευρώ ανά μετοχή θα προχωρήσει η εταιρείας Quest, η οποία έχει, ήδη, καταβάλει φέτος μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή. 

Η παραπάνω είδηση εξάγεται από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υπάρξει έγκριση και της παραπάνω απόφασης. 

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση της Quest τονίζεται ότι: «Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19‐23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.722.268,80 ευρώ ‐ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 35.740.896 κοινές μετοχές που ενσωματώνουν 35.740.896 δικαιώματα ψήφου συνολικά. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Δεκεμβρίου 2020, ήτοι κατά την έναρξη της 26ης Νοεμβρίου 2020 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του N. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται την 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19‐23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την έναρξη της 26ης Νοεμβρίου 2020 (Ημερομηνία Καταγραφής).

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.quest.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αργυρουπόλεως 2Α ‐ Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530, ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 4762.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων : 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 1η Δεκεμβρίου 2020 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 16η Νοεμβρίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 24η Νοεμβρίου 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα σχέδια των αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.3 του Ν. 4548/2018, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 1ης Δεκεμβρίου 2020, ήτοι έως την 26η Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός της ίδιας προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 1ης Δεκεμβρίου 2020, ήτοι έως την 26η Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση υπό 3 παραπάνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα ως άνω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4, θα διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αργυρουπόλεως 2A ‐ Καλλιθέα Αττικής κατόπιν αιτήματος τους απευθυνόμενο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, και τον υπεύθυνο κ. Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο. Τα έγγραφα αυτά της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αλλά και εκείνα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr. Γνωστοποιείται στους κ.κ. μετόχους ότι σε περίπτωση κατά την οποία παραταθούν τα εν ισχύ έκτακτα μέτρα για την πανδημία covid‐19 (KYA υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342) ή και επιβληθούν πρόσθετα, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρ. 120 και 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να παρασχεθούν, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, στους μετόχους αναλυτικές οδηγίες αναφορικά ιδίως με τα στοιχεία ή/και έγγραφα που θα πρέπει να στείλουν στην Εταιρεία, την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα μέσω των οποίων οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ