ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αύξηση τζίρου κατά 4,27% στο 9μηνο για την Space Hellas

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Αύξηση 4,27% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas στο 9μηνο και ανήλθε σε € 47,9 εκ., έναντι € 45,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Για το Γ’ τρίμηνο 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 14,8 εκ., έναντι € 16,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Η Space Hellas ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, που κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Το ενοποιημένο EBITDA στο 9μηνο έκλεισε σε € 3,5 εκ. έναντι € 3,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε € 0,5 εκ. έναντι € 0,2 εκ. αντίστοιχα.

Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, τα οποία ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε € 0,05 εκ. έναντι € - 0,2 εκ. αντίστοιχα.

Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε € 18 εκ. και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε € 17,9 εκ., ενώ το καθαρό χρέος ανέρχεται σε € 30,2 εκ..

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το γ΄τρίμηνο της χρήσης 2020.

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19 

Οι τομείς τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας όπου δραστηριοποιείται η SPACE HELLAS είναι από αυτούς που έδειξαν σημαντικά σημεία αντοχής κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων καθώς υπήρξε ένας εκρηκτικός ρυθμός αύξησης της χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αγοράς προϊόντων, διακίνησης εγγράφων, πληρωμών και λοιπών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, υπήρξε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών cloud και επίσης έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις στις κεντρικές υποδομές κυρίως στους μεγάλους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η θέση του ομίλου SPACE HELLAS ως κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, του δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα στις δύσκολες αυτές συγκυρίες και να υλοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, το πλάνο που διαθέτει για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων του, σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο ή τοπικό επίπεδο.

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου διενεργείται με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με διαφορετική, ως προς τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής και εξοπλισμού δικτύων, πιθανή επίπτωση από τον Covid-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης οι τεχνολογικές ανάγκες για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα έχουν αυξηθεί.

Ο όμιλος και η εταιρία αξιολογούν εξίσου την ικανότητα να ανταποκριθούν τόσο σε πιθανή αυξημένη ζήτηση όσο και σε μείωση του lead time για την κάλυψη αυξημένων αναγκών διατήρησης ή/και βελτίωσης υποδομών ανταποκρινόμενοι στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι το μοναδικό μέσο λειτουργίας και επικοινωνίας και ως τέτοιες τυγχάνουν προτεραιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID -19 στον όμιλο δεν είναι σημαντικές.

Επιπλέον, η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα και στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου, την αναπτυξιακή πορεία της SPACE HELLAS, οι οποία εξελίσσεται σταθερά, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα σε νέες αγορές έχοντας πλέον το 32,28% της ολλανδικής εταιρίας Web-IQ που δραστηριοποιείται στην αγορά των big data & cyber security και το 35% των εφιστάμενων μεριδίων στην Ελληνική εταιρία Agroapps η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ευφυούς γεωργίας.

Επιπροσθέτως η SPACE HELLAS προχωρά στην εξαγορά της SINGULARLOGIC - σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την EPSILON NET - υλοποιώντας ένα κοινό επενδυτικό όραμα και θέτοντας τα θεμέλια για να καταστεί η SINGULARLOGIC ο κεντρικός πυλώνας στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς σε ποσοστό 50% - 50% από την SPACE HELLAS και την EPSILON NET Α.Ε. της SINGULARLOGIC Α.Ε. αποτελεί το πρώτο βήμα ενός επενδυτικού εγχειρήματος και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό για επέκταση στον χώρο του λογισμικού και των εφαρμογών. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000. Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε από τις αγοράστριες, ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η διοίκηση της SPACE HELLAS εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τη δεδομένη χρονική στιγμή το χρονισμό, με τον οποίο αυτές θα αποτυπωθούν στα οικονομικά της αποτελέσματα. Επιπλέον, διερευνά συνέργειες και πιθανές συμμετοχές σε εταιρίες λογισμικού που συμπληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ισχυροποιούν την θέση της στην αγορά.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατάκτηση νέας διάκρισης για τη Space Hellas από τη Microsoft

Με ανακοίνωση της Space Hellas γνωστοποιήθηκε η νέα διάκριση που έλαβε η εταιρεία από τη Microsoft και η οποία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά πιστοποίηση που αποκτά και την τοποθετεί σε επίσημο συνεργάτη της Microsoft.