ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
kilindromiloi Sarantopoulos

Πτώση 8% στις πωλήσεις της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στο 9μηνο

Η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων ζημίες ύψους 290.082 ευρώ, με τις πωλήσεις της στο εξεταζόμενο διάστημα να διαμορφώνονται στα 5,32 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν η επίδραση της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στο 9μηνο του έτους, με τις πωλήσεις να υποχωρούν 8%, ενώ παράλληλα σημείωσε προ φόρων ζημίες ύψους 290.082 ευρώ. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση στην τρέχουσα χρήση από την κρίση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του COVID‐19, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 15.105.498,83 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 5.320.506,65  κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 16.429.437,79 και Ευρώ 5.925.601,10 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,06% και 10,21% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ  15.107.137,53 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 5.329.573,27 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 16.431.443,47 και Ευρώ 5.841.250,08 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,06% και 8.76% αντίστοιχα.
 
Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ -290.082,97 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -526.143,49  κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 913.302,25 και Ευρώ 296.447,69 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 131,76% και 277,48% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) του Ομίλου  ανήλθαν σε Ευρώ -325.930,31 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -553.414,89 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 771.429,06 και Ευρώ 411.657,68 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 142,25% και 234,44% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 299.312,10 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -328.092,28 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 1.256.589,17 και Ευρώ 350.037,64 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά -76,18% και -193,73% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 198.803,06 στην περίοδο 01.01.2020 ‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ -355.363,68 κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 514.357,74 και Ευρώ -77.633.54 στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 61,35% και 357,75% αντίστοιχα.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας την 30.09.2020 ανήλθε σε Ευρώ 9.628.438,31, έναντι Ευρώ 9.855.164,12 την 31.12.2019. Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 30.09.2020 ανήλθε σε Ευρώ 10.974.268,93, έναντι Ευρώ 11.202.741,14 την 31.12.2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 193.828,37 την 30.09.2020 και Ευρώ 207.004,91 την 31.12.2019. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 233.595,00 την 30.09.2020 και Ευρώ 240.137,66 την 31.12.2019.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 3.258.632,77 την 30.09.2020 και σε Ευρώ 4.191.963,49 την 31.12.2019 και του Ομίλου  σε Ευρώ 2.418.635,97 την 30.09.2020 και σε Ευρώ 3.358.204,58 την 31.12.2019.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση της Εταιρείας από τη πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας COVID-19, προσάρμοσε το Σχέδιο Επιχειρηματικής της Συνέχειας στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη της τα σχετικά πρωτόκολλα των αρμόδιων Αρχών και παρακολούθησε συνεχώς την υλοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια του Γ΄τριμήνου 2020 ξεκίνησε η σταδιακή απελευθέρωση των διεθνών μετακινήσεων που είχαν σταματήσει λόγω COVID-19. Το άνοιγμα του τουρισμού πραγματοποιήθηκε αλλά λόγω της εμφάνισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που το συνόδευσαν, η ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης δεν ήταν η αναμενόμενη. Πέραν αυτού η Αττική, στην οποία διαμένει ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν μια σειρά από περιοριστικά μέτρα, που περιλαμβάνουν και την εστίαση. Αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη μείωση της ζήτησης σε άλευρα που, σε συνδυασμό με τις αυξημένες  τιμές των σιτηρών της νέας σιτικής περιόδου οδήγησε σε αύξηση του ανταγωνισμού.

Η Διοίκηση, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη σύναψη νέου δανείου ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκειας της μητρικής Εταιρείας. Επίσης η αντικατάσταση βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ με δάνεια μονιμότερου χαρακτήρα προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020 εξασφαλίζοντας την Εταιρεία και τον Όμιλο από ενδεχόμενους κινδύνους ρευστότητας για τα επόμενα έτη.

Το τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εντάθηκε η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας και αυξήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν εκτός των άλλων και την εστίαση με συνέπειες που, κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, ενδέχεται να επεκταθούν και στην ερχόμενη χρήση 2021.

Παρόλα αυτά, έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου, το οποίο η παρακολουθείται επισταμένως, επικαιροποιείται κατάλληλα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η δραστηριότητα της Εταιρείας να συνεχιστεί ομαλά.
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

stegi-oikogeneia
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τους Έλληνες που θέλουν να αποκτήσουν σπίτι

Ποσοστό χρηματοδότησης έως και 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου από 2,8% και ευελιξίες πληρωμής προσφέρει η Εθνική Τράπεζα στους Έλληνες που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.
ependyseis-invest-wealthyhood-efarmoges-startup
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Elikonos 2 S.C.A. SICAR: Oλοκλήρωσε επένδυση 7 εκατ. ευρώ στην ComSys

Οι δραστηριότητες της ComSys Α.Ε. περιλαμβάνουν την πώληση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν στην ανάπτυξη των πωλήσεων επιχειρήσεων που λειτουργούν τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.