ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Intrakat

Intrakat: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών

Ο συγκεκριμένος κλάδος θα «περάσει» στην εταιρεία Fracasso, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Intrakat, ενώ εγκρίθηκε και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Την έγκρισή τους προκειμένου να υπάρξει απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών ο οποίος θα «περάσει» στην κατά 1005 θυγατρική της Intrakat, Fracasso, έδωσαν οι μέτοχοι της Intrakat στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παράλληλα εγκρίθηκε και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση κατά τη σημερινή γενική συνέλευση «ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.Έγκριση του από 24.11.2020 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", μετά από ακρόαση:

α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020

β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019

γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και

δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019."

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το από 24.11.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 26.522.424
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

2."Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS" (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου  52του Ν.4172/2013)."

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS" (κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013).

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 26.522.424
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 •  
 • Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

3."Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης."

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 26.522.424
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

4."Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση."

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.
 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 26.522.424
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

5.Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων."

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (α) η κατ΄ άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων
διατυπώσεων.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 26.522.424
  .
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 26.522.424
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 26.522.424 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)»
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Σύμβαση 24,4 εκατ. για δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων στην Αιγιαλεία

Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης καθώς και των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών των παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, συνολικού μήκους άνω των 60 χλμ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Σωκράτης Κόκκαλης αναλαμβάνει θέση νέου προέδρου στο ΔΣ της Intrakat

O Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε πως το νέο οικονομικό περιβάλλον των 72 δισ. με το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ έρχονται να δώσουν μια πρωτοφανή ώθηση στα έργα υποδομής.