ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Lampsa.gr

Ενισχύει τη συμμετοχή της στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ η οικογένεια Λασκαρίδη 

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση μία σειρά συναλλαγών αγοραπωλησιών μετοχών που έγινε αποτελούν «απλώς εσωτερικές ανακατανομές των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας».

Σε αύξηση της συμμετοχής της στην ΛΑΜΨΑ προχώρησε η οικογένεια Λαζαρίδη, καθώς ανακοινώθηκαν μία σειρά συναλλαγές που αφορούν αγορές μετοχών της εταιρείας από μέλη της εν λόγω οικογένειας. 

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση: «οι ανακοινωθείσες σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μας αποτελούν απλώς εσωτερικές ανακατανομές των οικογενειών Λασκαρίδη, με ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας του κ. Αθανασίου Λασκαρίδη και δεν μεταβάλλουν αλλά ενισχύουν το δεσμό τους με την εταιρεία, ενώ αποτελούν εγγύηση για τη συνέχισή του και στις επόμενες γενιές». 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Εταιρεία Namsos Enterprises Co: «Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τα άρθρα 1,4 και 9-16 του ν.3556/2007 περί “Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις”, από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εγκύκλιο αρ.33-3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση :
 
Επιστολή του μετόχου NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής μεγαλύτερης από 3% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με πώληση  κοινών ονομαστικών  μετοχών της εταιρείας μας.

Διάθεση 1.225.759 μετοχών στην εταιρεία SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος. Η NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γΆ του Ν. 3556/2007, από την GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.
 
Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :
 
Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών : GRF128003001
 
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :
 
Αριθμός Μετοχών : 6.607.034
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 6.607.034
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 30,93%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 6.607.034
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 6.607.034
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 30,93%
 
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :
 
Αριθμός Μετοχών : 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%
»

Εταιρεία Sinopi Enterprises Co: «Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τα άρθρα 1,4 και 9-16 του ν.3556/2007 περί “Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις”, από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και από την εγκύκλιο αρ.33-3.7.2007, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση :
 
Επιστολή του μετόχου SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 5% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 5,74% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη. Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :
 
Απόκτηση 1.225.759 μετοχών από την NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος. Η SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007, από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.
 
Ημερομηνία Συναλλαγής : 20 Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών : GRF128003001
 
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :
 
Αριθμός Μετοχών : 404.925
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 1,89%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 404.925
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 404.925
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 1,89%
 
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :
 
Αριθμός Μετοχών : 1.630.684
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 1.630.684
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 1.630.684
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 1.630.684
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 7,63%
»

Εταιρεία Guri Enterprises: «Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τα άρθρα 1,4 και 9-16 του ν.3556/2007 περί “Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις”, από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και από την εγκύκλιο αρ.33-3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση :
 
Επιστολή της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, μοναδικής μετόχου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο, περί υπέρβασης του ορίου του 25% του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, με απόκτηση ποσοστού 25,19% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, μέσω της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, με έδρα την Κύπρο.

Η GURI ENTERPRISES COMPANY LTD έχει μοναδικούς μετόχους τους:
ΧΛΟΗ-ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 33,30%,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%,
ΟΔΥΣΣΕΑ-ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70%,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ-ΚΙΜΩΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,70% και
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ με ποσοστό 16,60%.
Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο επί της GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007.
 
Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες :
 
Ημερομηνία Συναλλαγής : 20Ιανουαρίου 2021
Κατηγορία μετοχών : GRF128003001
 
Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή :

Αριθμός Μετοχών : 0
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 0
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 0,00%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 0
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 0
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 0,00%
 
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή :

Αριθμός Μετοχών : 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α
βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου
Αριθμός Μετοχών : 5.381.275
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου : 5.381.275
% Δικαιωμάτων Ψήφου : 25,19%»

Εταιρεία Grefenco Holdings: «Στα πλαίσια των προβλεπόμενων από τα άρθρα 1,4 και 9-16 του ν.3556/2007 περί “Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις”, από τα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και από την εγκύκλιο αρ.33-3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έλαβε την παρακάτω γνωστοποίηση :
 
Επιστολή της GREFENCO HOLDINGS LTD, μοναδικής μετόχου της HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με έδρα την Κύπρο, περί μεταβολής του ελέγχου της εταιρείας.  Γνωστοποιούνται λεπτομέρειες:
 
Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχε και κατέχει 1.762.550 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και ανήκει σε ποσοστό 100% στην GREFENCO HOLDINGS LTD, ο έλεγχος της οποίας όμως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3556/2007, μεταβλήθηκε από κοινό με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη σε αποκλειστικό από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη
».
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Λάμψα τις φήμες πώλησης του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία

Κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι «"πληροφορίες” περί πώλησης του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία”, κινούνται στη σφαίρα του φαιδρού και δη σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία δεν χωρούν αστειότητες»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην θυγατρική BMP AD Novi Beograd της Λάμψα μεταβιβάστηκε το Excelsior Beograd

Ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd», από την Λάμψα στην Σερβική εταιρεία «BMP AD Novi Beograd», 100% θυγατρική της Λάμψα αντί τιμήματος περίπου 5,62 εκατ. ευρώ.