ΓΔ: 908.75 0.51% Τζίρος: 27.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:34:42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Prodea Inv.

Prodea: Πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 0,352 ευρώ

Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την τακτική γενική συνέλευσή της στις 8 Ιουνίου, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Την πραγματοποίηση τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η εταιρεία Prodea, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί και η πρόταση της διοίκησής της για παροχή μερίσματος ύψους 0,352 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της. 

Όπως αναφέρει σε δύο ανακοινώσεις της η εταιρεία, σε ό,τι αφορά το μέρισμα «το Διοικητικό της Συμβούλιο, στην από 18.05.2021 συνεδρίαση του, αποφάσισε επίσης να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,352 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2020. 

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,140 σε συνέχεια της από 30.11.2020 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,212 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση».

Αναφορικά με την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

 1. «Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. 
 5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 2 έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών. 
 6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020. 
 7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 
 8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
 9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 
 10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. 
 11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους. 
 12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 
 13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. 
 14. Λοιπές Ανακοινώσεις. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση από την επιτροπή ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017, ενώ θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους κ.κ. μετόχους της ως άνω έκθεσης πεπραγμένων και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 16.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Άντλησε 300 εκατ. με το ομόλογο, στο 2,3% το επιτόκιο

Το ποσό που αντλήθηκε από την έκδοση του εταιρικού ομολόγου θα χρηματοδοτήσει τις πράσινες επενδύσεις της εταιρείας. Στα 554,24 εκατ. ευρώ η συνολική ζήτηση, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,85 φορές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα ενημερωτικά δελτία των Prodea και Premia

Στην Prodea αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άυλων κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €300 εκατ.