ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Στις 27 Μαΐου η διαπραγμάτευση για το δικαίωμα στην αύξηση της Aegean

Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της έκανε γνωστό η Aegean. Στις 27 Μαΐου ξεκινά η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ υπενθυμίζεται ότι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται στα 0,65 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Aegean:

Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 20.05.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 19.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κύρια Κατηγορία» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το εξής: 

14.05.2021: Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για την Αύξηση
14.05.2021 Ανακοίνωση απόφασης της Αύξησης στο Χ.Α.
19.05.2021: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
20.05.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
20.05.2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
20.05.2021 Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
20.05.2021 Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
21.05.2021 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης
24.05.2021 Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής
25.05.2021 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)
26.05.2021 Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
27.05.2021 Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

04.06.2021 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)
09.06.2021 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
10.06.2021 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών
14.06.2021 Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Εταιρείας
14.06.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
15.06.2021 Έγκριση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών τουΧρηματιστηρίου Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
15.06.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
16.06.2021 Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aegean: Αύριο η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίασή της ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 18.750.000 Νέων Μετοχών.