ΓΔ: 905.55 -1.01% Τζίρος: 87.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: INTRALOT

Intralot: Στις 29/6 η ΓΣ για αλλαγή έδρας και ακύρωση ιδίων μετοχών

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για την ακύρωση 4,7 εκατ. ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό 1,4 εκατ. ευρώ.

Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται, για τις 29 Ιουνίου, οι μέτοχοι της Intralot, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν για την εκλογή νέου Δ.Σ., τη μεταβολή της έδρας της εταιρείας και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
 

 • Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020).
 • Παρουσίαση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
 • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
 • Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
 • Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
 • Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.
 • Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
 • Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.
 • Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 • Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 • Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
 • Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.
 • Ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (4.700.000) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ (€1.410.000) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
 • Ανακοινώσεις.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% της Intralot do Brazil

Η SAGA είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της “Intralοt do Brasil” συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%. Η Intralοt θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην “Intralοt do Brasil” μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένα τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων της Intralot το α΄ τρίμηνο

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. «Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές αγορές με υψηλότερα περιθώρια» ανέφερε ο κ. Κόκκαλης.