ΓΔ: 871.34 1.44% Τζίρος: 66.16 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ της Alpha Trust

Επιπλέον αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 13,75 ευρώ σε 3,4375 ευρώ (1:4) με ταυτόχρονη αύξηση των κοινών μετοχών της εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544

Την καταβολή μερίσματος 701.988,00 ευρώ ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή  ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust- Ανδρομέδα. Επιπλέον αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 13,75 ευρώ σε 3,4375 ευρώ (1:4) με ταυτόχρονη αύξηση των κοινών μετοχών της εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή γενική συνέλευση ήταν τα ακόλουθα:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.
 2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.
 3. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 1,75 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 7. Έγκριση παράτασης διάρκειας των συμβάσεων με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013. 8. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τη χρήση 2020.
 8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
 10. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν.4548/2018).
 11. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών.
 12. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της και ορισμός των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 13. Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.
 14. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 13,75 ευρώ σε 3,4375 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 15. Τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού. 17.Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ