ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Ίντεργουντ Ξυλεμπορία: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,7 εκατ. ευρώ

Η επαναληπτική Γ.Σ. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο ΔΣ της εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ενημέρωσε με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση ότι σήμερα 23/7/2021 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 4 προνομιούχοι μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.123.360 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 43,76% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση παροχής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4  του ν. 4548/2018

Η ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της εξουσίας: (α) να αποφασίζει την αύξηση του κοινού ή/και προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και (β) να περιορίζει, ή να αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς.

Ψήφοι Υπέρ: 1.123.360

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Η ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Με την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα μειωθούν οι λογιστικές ζημίες της Εταιρίας, γεγονός το οποίο θα της επιτρέψει να προχωρήσει γρηγορότερα σε διανομές προς τους μετόχους της από τα κέρδη μελλοντικών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη των κατωτέρω στο τέλος της παραγράφου 1:

«Άρθρο 5

[…]

ιφ) Με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών καθώς και την από 23.07.2021 απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€12.768.110,44), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,44) η κάθε μία σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (€3.755.326,60), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.»

Ψήφοι Υπέρ: 1.123.360

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΑΕ: Επιστρέφει 0,07 ευρώ ανά μετοχή με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 4η Αυγούστου και έναρξης καταβολής η 11η Αυγούστου. Στα 4.224.360 ευρώ το συνολικό ύψος της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με την ονομαστική αξία της μετοχής να μειώνεται στα 0,42 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκλέχτηκε το νέο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο της Δομικής Κρήτης

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου της Δομικής Κρήτης, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, είναι πενταετής και τα νέα ανεξάρτητα μέλη είναι οι Δροσανάκης Γεώργιος και Παπαδοπούλου Λυδία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Δυνατότητα προνομιακής συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην ΑΜΚ

Η προνομιακή κατανομή των υφιστάμενων μετόχων αναμένεται να αποφασιστεί από το ΔΣ και θα ισχύει τόσο για τους μη ειδικούς όσο και για τους ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο book building στην Ελλάδα.