ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΛΠ: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη δημόσια πρόταση του Σαββίδη

Το προτεινόμενο τίμημα είναι 26,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της 04/06/2021 ανέρχεται σε 25,7 ευρώ.

Εγκρίθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Πληροφοριακό Δελτίο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία η εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS LTD είχε απευθύνει προς τους μετόχους "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την απόκτηση του συνόλου των  κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις μετοχές τους, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 30/07/2021, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 27/08/2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 30/06/2021 ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται. Ακολούθως, η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει διορίσει την ALPHA BANK ως σύμβουλο του Προτείνοντος.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 30.240.000 και διαιρείται σε 10.080.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών» της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το από 01/02/2021 Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), ο Προτείνων συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την πωλήτρια εταιρία Helanor Holdings Ltd. (εφεξής «Helanor»), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας Melbery Investments Ltd. (εφεξής «Melbery») με έδρα την Κύπρο.

Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd. (εφεξής «SEGT»), με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67,00% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, η πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η αγοράστρια Belterra κατείχε αμετάβλητα από την 23/03/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/03/2018 έως σήμερα, το 67,00% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Στην SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/03/2018 έως σήμερα, η Terminal Link Grèce SAS (η οποία ανήκει κατά 100% στην Terminal Link SAS).

Tην 22/03/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 727/2021 απόφασής της, τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Melbery από τη Belterra. Πριν την εν λόγω συγκέντρωση, η Βelterra κατείχε ήδη μειοψηφικό ποσοστό 30% στη Melbery, χωρίς όμως δυνατότητα άσκησης ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Προτείνοντα του εναπομείναντος 70% των μετοχών της Melbery, ο  Προτείνων αποκτά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Melbery και άρα αποκλειστικό έλεγχο επ’ αυτής, και, κατ’ επέκταση, εμμέσως, τον έλεγχο επί της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν.3556/2007.

Στη συνέχεια, την 04/06/2021, σε υλοποίηση του από 01/02/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών, ολοκληρώθηκε η εξαγορά και πραγματοποιήθηκε η ως άνω αναφερόμενη μεταβίβαση των μετοχών, σύμφωνα με το από 04/06/2021 Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, με αποτέλεσμα η αγοράστρια Belterra να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων - κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007- μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%.

Προσφερόμενο τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει το ποσό των € 26,50 τοις μετρητοίς ανά Μετοχή, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (η «ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 04/06/2021, ανέρχεται σε € 25,7118,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 04/06/2021, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή (όπως ορίζεται κατωτέρω), ανέρχεται σε € 26,26 ανά Μετοχή.

Δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6, εδάφιο β του άρθρου 9, του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την «BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης (η «Έκθεσης Αποτίμησης»), καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 04/06/2021, ήτοι την Ημερομηνία Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,39% του συνόλου αυτών. 

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Το 68,88% κατέχει πλέον η Belterra μετά τη δημόσια πρόταση

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποδοχής, 58 μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 189.447 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,88% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Kαλεί ενδιαφερόμενους για αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κοινοπραξίες, συμπράξεις και ενώσεις οικονομικών φορέων, ενώ οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν θα έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα.