ΓΔ: 1022.82 -0.19% Τζίρος: 145.75 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Motor Oil: Αύξηση 46,6% για τον κύκλο εργασιών στο α' εξάμηνο

Σε θετική πορεία κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του πετρελαϊκού ομίλου, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει στα 4,16 δισ. ευρώ και τη λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στα 250,9 εκατ.

Κερδοφόρα στροφή πέτυχε η Motor Oil στο α' εξάμηνο του έτους, καθώς είχε καθαρά κέρδη 121,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 150,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοχο διάστημα του 2020. Παράλληλα ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα 4,16 δισ. ευρώ από 2,83 δισ. το περασμένο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν στα 250,9 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικών ζημιών στο α' τρίμηνο του 2020. 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου τα οικονομικά του μεγέθη κινήθηκαν ως εξής: 

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά €1.322.872 σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,69%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 13,26% (από ΜΤ 6.368.481 σε ΜΤ 7.213.211) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 63% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Μέρος της αύξησης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α.

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker) του Διυλιστηρίου της μητρικής που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Το Α΄ εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2021 σε 80,41% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 73,66% την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 81,94% το Α’ εξάμηνο 2021 έναντι 80,77% το Α’ εξάμηνο 2020).

Μικτό κέρδος

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2021 στο ποσό των Ευρώ 379.070 χιλ. έναντι Ευρώ 60.641 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2020. Για την Εταιρία τα Μικτά Κέρδη (προ αποσβέσεων) του Α΄ εξαμήνου 2021 ήταν Ευρώ 208.363 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 45.604 χιλ το Α΄ εξάμηνο 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις βιομηχανικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης το Α’ εξάμηνο 2021 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (στον πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του μικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας σε USD / MT το Α΄ εξάμηνο 2021 και το Α΄ εξάμηνο 2020) καθώς επίσης και στην θετική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων (ενδεικτικά η τιμή βαρελιού Brent από USD 50,49/bbl στις 31.12.2020 ανήλθε στα USD 76,19/bbl στις 30.06.2021).

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)

Σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2021 σε Ευρώ 250.858 χιλ. έναντι αρνητικών EBITDA Ευρώ 63.156 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2020 και της Εταιρίας σε Ευρώ 171.440 χιλ. έναντι αρνητικών EBITDA Ευρώ 78.765 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2020.

Καθαρά Κέρδη περιόδου προ Φόρων – Καθαρά Κέρδη περιόδου μετά από Φόρους

Σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2021 σε Ευρώ 152.617 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 190.364 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020 και τα κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 121.117 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 150.580 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020.

Σε επίπεδο Εταιρίας τα κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2021 σε Ευρώ 135.685 χιλ έναντι ζημιών Ευρώ 158.176 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020 και τα κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 103.514 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 121.841 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020.

Προοπτικές

Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2021 η τιμή του Brent κινήθηκε σταθερά ανοδικά σχεδόν στο σύνολο της περιόδου (31.12.2020: 50,49 USD/bbl, 30.06.2021: 76,19 USD/bbl) και η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 65 USD/bbl (μέγιστη: 76,44 USD/bbl – ελάχιστη: 50,34 USD/bbl). Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020 η μέση τιμή του Brent είχε διαμορφωθεί στα 40 USD/bbl και ταυτόχρονα είχε παρατηρηθεί ιδιαιτέρως έντονη μεταβλητότητα στην τιμή του ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης προϊόντων πετρελαίου λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (lockdown) για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης κατά το Α’ εξάμηνο 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά έναντι των αδύναμων και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και αρνητικών περιθωρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2021, και μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος, παρατηρείται σταθεροποίηση της τιμής του Brent στην περιοχή των 70 USD/bbl και, βραχυχρόνια τουλάχιστον, δεν αναμένεται αξιοσημείωτη μεταβλητότητα αυτής λόγω της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς αργού διεθνώς και υπό την προϋπόθεση μη επιβολής από τις κυβερνήσεις εκ νέου περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας (EBITDA) αναμένονται ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών (utilization rate) δεδομένου ότι οι εργασίες περιοδικής συντήρησης των μονάδων μετατροπής ολοκληρώθηκαν τη χρήση 2020 και ειδικότερα το Α΄ τρίμηνο της εν λόγω χρήσης.

Σε επίπεδο Ομίλου αναμένεται αυξημένη συνεισφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) από τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της λιανικής (CORAL, AVIN) καθώς η άρση των περιορισμών των μετακινήσεων και οι ικανοποιητικές τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας θα έχουν θετική επίδραση στις πωλήσεις τους. Παράλληλα, υλοποιείται η στρατηγική επέκτασης του κλάδου λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων σε νέες γεωγραφικές αγορές των γειτονικών με την χώρα μας Βαλκανικών χωρών μέσω της CORAL η οποία στις αρχές της χρήσης εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό εταιρίας που διαθέτει δίκτυο 26 πρατηρίων στην Κροατία. Ομοίως θετική συνεισφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται από τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Α.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι η Motor OilΜΟΗ -2,17% Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE) διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 280 MW ενώ υπό κατασκευή ευρίσκονται τρία (3) αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 84 MW.

Επενδύσεις

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε Ευρώ 123,6 εκατ. από την οποία Ευρώ 122,4 εκατ. διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:

  • Ποσό Ευρώ 89,3 εκατ. αφορά στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Α΄ τρίμηνο 2022.
  • Ποσό Ευρώ 6,8 εκατ. αφορά έργα αναβάθμισης του λιμένος του Διυλιστηρίου, τη βελτίωση του ρυθμού φόρτωσης των πλοίων και το νέο αγκυροβόλιο.
  • Ποσό Ευρώ 4 εκατ. αφορά στο έργο της σύνδεσης του Διυλιστηρίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
  • Ποσό Ευρώ 1,9 εκατ. αφορά έργα κατασκευής νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου.
  • Ποσό Ευρώ 5,9 εκατ. αφορά έργα βελτιστοποίησης της λειτουργίας και αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (Battery Energy Storage System), που δίνουν τη δυνατότητα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Διυλιστηρίου, εξασφαλίζοντας περισσότερη ενεργειακή αυτονομία.
  • Ποσό Ευρώ 14,5 εκατ. αφορά συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου.

Το εν λόγω ποσό κρίνεται αντιπροσωπευτικό με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μεγέθους του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2021 αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 260 εκατ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας βιοκαυσίμων Verd από τη Motor Oil

Η VERD που ιδρύθηκε το 2005, ηγείται στον κλάδο της συλλογής απόβλητων βρώσιμων ελαίων στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ που συλλέγει ετησίως περίπου 25.000 τόνους αποβλήτων ελαίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για ενεργειακή μετάβαση, με ορίζοντα το 2030

Κάτω από αυτή την «ομπρέλα» βρίσκονται οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο, τα πετροχημικά προϊόντα, το φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και σαφώς η απανθρακοποίηση.