ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Flexopack

Flexopack: Mειωµένα κατά 21,9% τα EBITDA εννεαμήνου, στα 13,55 εκατ.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ., έναντι 76,260 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ., έναντι 64,399 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. 

Τη διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών της κατά το γ' τρίµηνο του 2021 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της και τις προοπτικές της γνωστοποίησε η Flexopack. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για το εννεάµηνο του 2021, συγκρινόµενα παράλληλα και µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης 2020 έδειξαν μειωμένη κερδοφορία, παρά την αύξηση κατά 6,6% που σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και την αύξηση 5,7% του εταιρικού κύκλου εργασιών.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 9,005 εκατ. ευρώ, έναντι 12,932 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 30,4% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,329 εκατ. ευρώ έναντι 10,952 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 33,1%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 13,556 εκατ. ευρώ, έναντι 17,355 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 21,9% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,687 εκατ. ευρώ έναντι 14,224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 24,9%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όµιλο σε 8,790 εκατ. ευρώ, έναντι 11,658 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 24,6% και για την Εταιρεία σε 6,968 εκατ. ευρώ έναντι 10,214 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 31,8%. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 13,187 εκατ. Ευρώ, τα ταµειακά διαθέσιµα σε 16,298 εκατ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 89,739 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις παρακάτω αιτίες. «Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα η οποία επλήγη σηµαντικά από την πρωτοφανή πανδηµία Covid19, παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος σηµαντική διαταραχή στις αλυσίδες µεταφορών, εφοδιασµού και ενέργειας µε κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω :

1. Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών σε παγκόσµιο επίπεδο.

2. Σηµαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιµών των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά.

3. Σηµαντική αύξηση του µεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις µεταφορές µε κοντέινερ.

4. Σηµαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Και τα 4 ως άνω σηµεία έχουν άµεση επίδραση στην δραστηριότητα του Οµίλου, µε δεδοµένη τόσο την σηµαντική εξωστρέφεια αυτού, όσο και τις ενεργειακές του ανάγκες για την παραγωγική του δραστηριότητα. Εντός του ως άνω πλαισίου, ο Όµιλος έχει θέσει βασικές προτεραιότητες αναφορικά µε την διαχείριση της ως άνω διαταραχής και των συνακόλουθων αρνητικών συνεπειών της, µε έµφαση στην διασφάλιση της συνεχούς και αδιατάρακτης παραγωγικής του λειτουργίας.

Ειδικότερα : Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει την επάρκεια των πρώτων υλών, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη της παραγωγικής του δραστηριότητας. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρµόζει ανάλογα την εµπορική πολιτική του, ώστε µέρος του εν λόγω κινδύνου, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, µε βάση τις εκάστοτε διαµορφούµενες συνθήκες ανταγωνισµού, να µετακυλίεται. Μέχρι σήµερα οι αυξήσεις στις τιµές πώλησης δεν αντιστάθµισαν πλήρως τις µεγάλες αυξήσεις στα κόστη των πρώτων υλών και τα µεταφορικά, κυρίως λόγω της αναπόφευκτης χρονικής υστέρησης, µε συνέπεια αυτό να είναι εµφανές στα αποτελέσµατα του Οµίλου.

Σηµειώνεται ότι σε σχέση µε την εν εξελίξει πανδηµία Covid 19, ο Όµιλος έχει από την πρώτη στιγµή υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονοµικής ασφάλειας, σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες και χάρη στην πιστή τήρηση και εφαρµογή των εν λόγω διαδικασιών έχει διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία όλων των παραγωγικών του µονάδων και των επιµέρους τµηµάτων και διευθύνσεων αυτών. Με βάση τα δεδοµένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθµό που είναι δυνατό να προβλεφθεί (καθώς τα δεδοµένα είναι ακόµη ευµετάβλητα), η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δεν υφίσταται µέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Οµίλου καθώς δεν έχει πληγεί η οικονοµική δραστηριότητα και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου.

Παρόλα αυτά, δεδοµένου ότι βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη η εξάπλωση της πανδηµίας Covid-19, η διαταραχή στις αλυσίδες µεταφορών και εφοδιασµού καθώς και ενέργειας, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόµενο αποκλιµάκωσής τους, η ∆ιοίκηση του Οµίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά µε τις µελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του Οµίλου και της Εταιρείας, και δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν στο µέλλον αρνητικά».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Flexopack: Στις 11 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2021

Στην καταβολή μερίσματος 0,1292 ευρώ ανά μετοχή θα προχωρήσει η εταιρεία Flexopack, μετά από αντίστοιχη έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευσή της. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Flexopack: Από τις 25 Μαΐου οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ στο ταμπλό

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.369.312,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.795.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Flexopack: Οριακή αύξηση των κερδών παρά τη διψήφια άνοδο του τζίρου

Στα 114,18 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Flexopack σημειώνοντας άνοδο κατά 17,77% έναντι των αποτελεσμάτων του 2020. Μειώθηκαν στα 18,55 εκατ. ευρώ τα EBITDA σημειώνοντας πτώση 10,38% έναντι του 2020.