ΓΔ: 920.18 -2.36% Τζίρος: 49.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:28:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Μειωμένα κατά 18,4% τα κέρδη προ φόρων του ΑΔΜΗΕ για το εννεάμηνο

Ο όμιλος συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2021 την σταθερή πρόοδο των σημαντικών του έργων με τις επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Μείωση της κερδοφορίας κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του ΑΔΜΗΕ για το εννεάμηνο 2021. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς επίσης και αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους που οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού του Ομίλου.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου 2021, καθώς ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,4% έναντι 59,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Η ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου που ξεκίνησε στο 2ο τρίμηνο του έτους, διατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο και αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, ενώ τα σημαντικά έργα που έχουν δρομολογηθεί συνεχίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους προς την υλοποίησή τους.   

Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7% έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ζήτησης φορτίων από το 2ο τρίμηνο και μετά, αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021 που προχώρησε η ΡΑΕ σε απόφασή  της με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2021. Σημειώνεται πως η υποανάκτηση των αντίστοιχων χρεώσεων των επτά πρώτων  μηνών του έτους αναμένεται να ανακτηθούν στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση σε 146,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 146,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: 

  • πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020, 
  • επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 3ο τρίμηνο 2021 
  • απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,3% και ανήλθε στα 72,1 εκατ., έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15% έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς επίσης και αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους που οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού του Ομίλου. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,4% έναντι 59,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2020, με την αύξηση να οφείλεται στην θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή  για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2021 την σταθερή πρόοδο των σημαντικών του έργων με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 656,5 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 4,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 76,0 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 4,5%, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος από την 1η Αυγούστου 2021. Ταυτόχρονα από την 1η Αυγούστου, τα πάγια του Συστήματος και του Δικτύου της Κρήτης ενσωματώθηκαν στο ΕΣΜΗΕ με συνέπεια στον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος να περιλαμβάνεται και η χρέωση που προκύπτει από τους καταναλωτές της Κρήτης προσαυξάνοντας τη συνολική χρέωση κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)  το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 4,7% σε ετήσια βάση έναντι 52,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,02 εκατ. ευρώ για το 2020, β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης στο τεχνικό προσωπικό, βάσει νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ποσού 1,05 εκατ. ευρώ και γ) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,9 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,4 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 21% και ανήλθε στα 24,2 εκατ., έναντι 30,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,8% έναντι 20,1 εκατ. το 2020, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο  τρίμηνο του 2021 πέτυχε τροποποίηση της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 σύμβασης του κοινοπρακτικού δανείου, με το περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνεται σε 1,9% (μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης από 2,10%) για την περίοδο από 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022 και σε 1,70% (μειωμένο κατά 30 μονάδες βάσης από 2.00%) για τις επόμενες 4 περιόδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωρισθεί έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο ποσού 2,9 εκατ. Ευρώ στο 3ο Τρίμηνο του 2020.

Προοπτικές    

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης. Έως το 2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου διασφαλίζοντας αξιόπιστη, καθαρή και φθηνή ηλεκτροδότηση. Η πορεία των σημαντικότερων έργων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής:

Νησιωτικές διασυνδέσεις 

Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Η «μεγάλη» διασύνδεση ύψους 1 δισ. ευρώ προχωρά κανονικά. Οι έρευνες βυθού έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής στα εργοστάσια των αναδόχων. Η πόντιση του πρώτου τμήματος του ηλεκτρικού καλωδίου (μήκους 170 χλμ.) ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το υπερσύγχρονο καλωδιακό πλοίο “Aurora” της Nexans και αυτή την περίοδο πραγματοποιείται η εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ Κρήτης και Αττικής. Η εγκατάσταση των υποβρύχιων και χερσαίων ηλεκτρικών καλωδίων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στο τέλος του 2021 θα ξεκινήσει η κατασκευή του Σταθμού Μετατροπής στην Κρήτη. Αντίστοιχα, στην Αττική η έναρξη κατασκευής του Σταθμού Μετατροπής τοποθετείται στις αρχές του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη Interconnection, μέσω τραπεζικού δανεισμού 400 εκατ. ευρώ (από την ΕΤΕπ και την Eurobank) καθώς και ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκατ. ευρώ.

Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Η κατασκευή της «μικρής» διασύνδεσης ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά τον Μάιο και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2021. Ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της ενίσχυσε σημαντικά της επάρκεια ισχύος και την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και κατά τους ισχυρούς σεισμούς του φθινοπώρου που έπληξαν το νησί. Σε επίπεδο ελάφρυνσης των χρεώσεων ΥΚΩ, είναι ενδεικτικό ότι για κάθε μέρα λειτουργίας της διασύνδεσης, ανοίγει ο δρόμος για την εξοικονόμηση 1 εκατ. ευρώ σε ημερήσια βάση για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (διασύνδεση Νάξου Σαντορίνης, Φολεγάνδρου, Μήλου και Σερίφου με το Λαύριο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση ύψους  165 εκ. ευρώ. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους της διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, την Hellenic Cables για το καλωδιακό τμήμα και την κοινοπραξία Damco Energy-Xian Electric για τον Υποσταθμό που θα κατασκευαστεί στη Σαντορίνη. Αμέσως μετά θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων: την Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέριφο.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων και νησιών ΒΑ Αιγαίου: Έως το τέλος του 2029 θα έχουν διασυνδεθεί όλα τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά του Αιγαίου (Δωδεκάνησα & ΒΑ Αιγαίο). Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

  • 1η Φάση: Διασύνδεση Κω-Ρόδου με την ηπειρωτική χώρα -μέσω Κορίνθου- και διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου, μέσω της Ανατολικής Θράκης. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των έργων αυτών είναι το 2027
  • 2η Φάση: Διασύνδεση Σκύρου-Εύβοιας (Αλιβέρι), Λέσβου - Χίου, Κω-Σάμου και Ρόδου-Καρπάθου, με στόχο ολοκλήρωσης το 2028.
  • 3η Φάση: Διασύνδεση Λέσβου–Σκύρου και Χίου–Σάμου, έως το 2029. 

Ιόνια Νησιά: Σε ό,τι αφορά τα Ιόνια Νησιά, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ δρομολογεί την αναβάθμιση και αντικατάσταση υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων με νέα έργα ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των διασυνδέσεων Κυλλήνης-Ζακύνθου, Ζακύνθου-Κεφαλονιάς, Κεφαλονιάς-Λευκάδας καθώς και νέα διασύνδεση Ηγουμενίτσας–Κέρκυρας.

Διεθνείς Διασυνδέσεις

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης και εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής:

  • Προκήρυξε διαγωνισμό για τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV. Το έργο έχει ορίζοντα κατασκευαστικής ολοκλήρωσης το Β’ εξάμηνο του 2022.
  • Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ιταλό Διαχειριστή Terna για δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο μελετών.

Ο ΑΔΜΗΕ, εξετάζει ανάλογα έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων διασυνδέσεων με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Παράλληλα, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διασυνδέσεων Αττικής–Κρήτης και Κρήτης–Κύπρου, σε συνεργασία με την Euroasia Interconnector. Επιπλέον, έχει συστήσει τεχνικές ομάδες -από κοινού με τον Αιγύπτιο Διαχειριστή- προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη νέας υποβρύχιας διασύνδεσης με την Αίγυπτο.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

Grid Telecom

Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, αξιοποιώντας το οπτικό δίκτυο του Ομίλου, ενισχύει την παρουσία της στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών έχοντας προχωρήσει ήδη σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. H Grid Telecom σε κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διεκδικεί τα 4 από τα 7 τμήματα του  τηλεπικοινωνιακού  έργου ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα η Grid Telecom σύναψε σημαντική εμπορική συμφωνία με την ισπανική Islalink για την διάθεση επίγειου οπτικού δικτύου  κορμού, προκειμένου το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα IONIAN που ξεκινά από την Ιταλία να επεκταθεί στον Ελλαδικό χώρο. Η συνεργασία της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ και της Islalink σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας νέας εναλλακτικής διασύνδεσης με την Ευρώπη που θα βοηθήσει την Ελλάδα να μετατραπεί σε ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην Μεσόγειο, δίνοντας έναυσμα για νέες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή αυτού το επόμενο διάστημα σε επίπεδα πανδημίας επηρέασε τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική οικονομία. Παρόλα αυτά κατά τον τρίτο τρίμηνο του 2021 η οικονομία ανέκαμψε ειδικά στους κλάδους της μεταφοράς και του τουρισμού. Η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα έχουν εξομαλύνει σε μεγάλο βαθμό τα αρνητικά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρονιάς, Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση στα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, προχώρησε έγκαιρα σε λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων, σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΔΥ για ενημέρωση επί των εξελίξεων και λήψη κατευθυντήριων οδηγιών. Αξίζει να τονιστεί, πως προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του στρατηγικού εταίρου State Grid, ο οποίος έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Κίνα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ. Μανουσάκης: Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί σημαντικές υπερβάσεις

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης και υπό αυτήν την έννοια «ο Διαχειριστής πρέπει να είναι ο enabler αυτής της προσπάθειας».
Aurora
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ηράκλειο- Αττική

Οι ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί θα μηδενιστούν και τα οικονομικά οφέλη θα ξεπεράσουν τα 550 εκατ. τη χρονιά της πλήρους λειτουργίας της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.
Manousakis - ADMIE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μανουσάκης: Επενδύουμε σε ισχυρά δίκτυα για ασφαλή ενεργειακή μετάβαση

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι την τελευταία 4ετία, ο Διαχειριστής χτίζει ισχυρά ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους καταναλωτές.