ΓΔ: 820.11 -0.46% Τζίρος: 2.39 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:45:13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
epsilon net
Φώτο: Epsilon Net

Epsilon Net: Αύξηση 188% στα EBITDA για το 2021, αισιοδοξία για το 2022

Αύξηση άνω του 221% στα κέρδη μετά από φόρους, ενώ η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι για το τρέχον έτος οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη πέτυχε για το προηγούμενο έτος ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net, ο οποίος εμφανίζετια ιδιαίτερα αισιόδοξος και για το τρέχον έτος. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους συνέχισε να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό του πλάνο, έχοντας ως άξονες:

 • Την επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης. Ειδικότερα, το 2021 ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 133% και τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 222%. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο μέσα από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.
 • Τη σημαντική αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πελατειακής βάσης με περισσότερους από 100.000 πελάτες, στους οποίους παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης και στις ειδικές ανάγκες κάθε κάθετης αγοράς.
 • Τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των λύσεων που προσφέρει με ολοκληρωμένα συστήματα Einvoicing, Accounting, ERP, CRM, RETAIL, WMS, MOBILE, MIS, PAYROL, HRMS, PMS σε συνδυασμό με υπηρεσίες πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA, παρέχοντας all in one solutions στους τελικούς πελάτες
 • Την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή του στον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα. Ο Όμιλος που αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα επιχειρηματικού λογισμικού στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση, με συνεχή ανάπτυξη & εξέλιξη καινοτόμων εφαρμογών, τεχνολογικών λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα με στοχευμένες εξαγορές επιταχύνει τον στρατηγικό του στόχο για συνεχή διεύρυνση του μεριδίου του στην αγορά πληροφορικής με ταυτόχρονη επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων.

Οπως αναφέρει η εταιρία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργική ενσωμάτωση των στρατηγικών εξαγορών των εταιρειών DATA COMMUNICATION Α.Ε., SINGULARLOGIC Α.Ε., καθώς και τη δημιουργία της Epsilon SingularLogic, ο Όμιλος, μέσα στη χρήση που έκλεισε, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στις εταιρίες Technolife, iQom και PCS διευρύνοντας σημαντικά τη συνολική πελατειακή του βάση και το χαρτοφυλάκιο των λύσεων σε κάθετες αγορές. Τον Ιανουάριο του 2022 προχώρησε επίσης στην απόκτηση του 100% της CSA, εξειδικευμένης εταιρίας με ηγετική θέση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Να σημειωθεί ότι η σημαντική διεύρυνση των μεγεθών, μέσω των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης περιόδου δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, αφού η συμμετοχή της Epsilon SingularLogic στα μεγέθη του Ομίλου αφορά μόνο τους 10 μήνες του έτους, της Technolife 7 μήνες (εξαγορά Ιούνιος 2021), της iQom 4 μήνες (εξαγορά Σεπτέμβριος 2021), της PCS 2 μήνες (εξαγορά Νοέμβριος 2021), ενώ η πρόσφατα εξαγορασθείσα CSA Pharmakon δεν συμμετέχει καθόλου στα αποτελέσματα του 2021 (εξαγορά Ιανουάριος 2022).

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2021 ανήλθε σε 50,51 εκ. € έναντι 21,70 εκ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 15,09 εκ. € έναντι 5,23 εκ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 188,33%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 221,86% ανερχόμενα σε 10,78 εκ. € έναντι 3,35 εκ. € το 2020.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2021 ο Κύκλος Εργασιών της ανήλθε σε 18,95 εκ. € έναντι 14,62 εκ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 29,67%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,10 εκ. € έναντι 3,36 εκ. € το 2020, βελτιωμένα κατά 141,00%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 192,76% ανερχόμενα σε 5,64 εκ. € έναντι 1,93 εκ.€ το 2020.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκ. €, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,91 εκ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 6,80 εκ. € ενώ το θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) σε 5,48 εκ. € παρά την υλοποίηση των σημαντικών εξαγορών της προηγούμενης χρήσης. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2021 ανήλθαν σε 41,45 εκ. €.

Βασικοί παράγοντες για την αύξηση των μεγεθών και τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, αποτέλεσαν :

 • οι στρατηγικές επενδύσεις, σε τεχνολογίες αιχμής web και cloud συστημάτων που εξασφαλίζουν την εργασία από απόσταση,
 • η κυρίαρχη θέση της εταιρίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ καθώς
 • και οι σημαντικές εξαγορές που δημιουργούν μεγάλες συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί με επιτυχία ο Όμιλος, επικεντρώνεται σε τομείς με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή προστιθέμενη αξία. Να σημειωθεί ιδιαίτερα (κάτι που αποτυπώνεται με συνέπεια σε όλη την πορεία του Ομίλου μέχρι σήμερα) ότι η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης (σε μεγάλο βαθμό) τυποποιημένου προϊόντος καθώς και web & cloud λύσεων βάσει του μοντέλου SaaS. Η στρατηγική αυτή μεγιστοποιεί τα οφέλη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, επιτυγχάνοντας συνεχή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και της καθαρής κερδοφορίας.

Η Epsilon Net, συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

 

Στόχοι και Προοπτικές για το 2022

Η διοίκηση εκτιμά, ότι ο Όμιλος και το 2022 θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, θα επεκταθεί περαιτέρω η ευρεία αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου και θα συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς η αύξηση του Κύκλου Εργασιών λόγω της οργανικής ανάπτυξης, αλλά και νέων εξαγορών.

Οι βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2022 περιλαμβάνουν :

 1. τη συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της σειράς Web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των πολύ μικρών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στο myDATA
 2. την αξιοποίηση της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του Ομίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA) καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθετες αγορές (Λιανική, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες)
 3. την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ηγετικής της θέσης στα συστήματα μισθοδοσίας και HRMS
 4. την ενίσχυση μέσω της θυγατρικής της εταιρίας PCS, λύσεων FINTECH στους τομείς των συστημάτων για επενδυτικούς οίκους, διαχείρισης επενδύσεων και ασφαλιστικών οργανισμών
 5. την εκτέλεση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών με έμφαση στην ανάπτυξη των λύσεων του ομίλου σε νέες κάθετες αγορές
 6. την συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων & των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στην συνέχεια του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

Για τη χρήση του 2022 η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκ. € ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EpsilonNET-Skroutz
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική συνεργασία του oμίλου Epsilon Net με την Skroutz.gr

Η συνεργασία εκφράζει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το αποδεικνύει έμπρακτα με την παροχή των πλέον καινοτόμων λύσεων με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Epsilon Net αγόρασε νέο κτιριακό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη

Στο νέο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές υψηλής ποιότητας, θα μετεγκατασταθούν όλες οι λειτουργίες της έδρας της επιχείρησης καθώς και οι νέες τεχνολογικές δομές που αναπτύσσει ο Όμιλος.