ΓΔ: 915.99 0.06% Τζίρος: 44.35 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΔΜΗΕ: Σταθερά παρέμειναν τα μεγέθη στο α' εξάμηνο του 2022

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 137,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% έναντι 137,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021.

Σταθερά παρέμειναν τα μεγέθη του ΑΔΜΗΕ στο α΄εξάμηνο του 2022, με τον όμιλο να παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος ΑΔΜΗΕ είχε σημαντική υπο-ανάκτηση εσόδων στο α΄εξάμηνο, λόγω ρυθμιστικών καθυστερήσεων που αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τετράμηνο του έτους. Στα 88 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι επενδυτικές δαπάνες του α' εξαμήνου, με τον όμιλο να έχει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση με καθαρό δανεισμό στα 679,6 εκατ. ευρώ.

Υποχώρηση των καθαρών κερδών για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,9 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 42% από το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν και είχαν ανέλθει σε 20,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,068 ευρώ που αφορά την χρήση 2022.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, λόγω του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί διεθνώς, σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στο κόστος υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2022 να επιβραδυνθεί προσωρινά ο ρυθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, καθώς ο Διαχειριστής υπέβαλε αιτήματα επαναξιολόγησης συγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων προς τη ΡΑΕ.

Τα αιτήματα εγκρίθηκαν με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί των έργων να ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται σε μακροπρόθεσμη βάση η πορεία του επενδυτικού έργου του Διαχειριστή, ο οποίος παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή υλοποίησή του, με ορίζοντα το τέλος της δεκαετίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Συστήματος ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την Απόφαση 643/2022, η οποία εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου.

Συνεπεία του ανωτέρω, κατά το Α’ εξάμηνο 2022 τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς του Διαχειριστή δεν είναι αντιπροσωπευτικά και αναλογικά με το εκτιμώμενο προς ανάκτηση έσοδο για το έτος, καθώς για την περίοδο αυτή παρέμειναν σε ισχύ οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος του 2021. Ωστόσο από την έναρξη εφαρμογής των χρεώσεων τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται η μερική ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2022.

Στα 137,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 137,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% έναντι 137,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 133,9 εκατ. ευρώ έναντι 130,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,4%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,7% σε 91,2 εκατ. ευρώ έναντι 96,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαμήνου 2021, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2021 και

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 2,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 18,6% και ανήλθε στα 39 εκατ., έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 6,9% που οφείλεται στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16,7% έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21% έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2021, ενώ συνυπολογίζοντας την θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή το α’ εξάμηνο 2021 για τον όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 40,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. έναντι 30,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021 εξαιρώντας την έκτακτη θετική επίδραση του φόρου το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 17,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 3,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 67,2 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και του Εσόδου από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθε στα 66,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μια οριακή αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 45,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε ετήσια βάση έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2021, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,43 εκατ. ευρώ για το 2021,

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 19,3 εκατ., έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2ο τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,5% έναντι 24,6 εκατ. το 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για τον Όμιλο και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ το 2ο τρίμηνο 2021.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώνει τη διασύνδεση της Πελοποννήσου μέχρι το 2025

Ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή της νέας Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα βελτιώσει την ευστάθεια των τάσεων στο ηλεκτρικό σύστημα της νότιας Ελλάδας και θα αποσυμφορήσει τα κορεσμένα δίκτυα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ. Μανουσάκης: Υπερδιπλασιασμός του συστήματος ενέργειας μέχρι το 2030

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε την ανάγκη να «τρέξει» η πράσινη μετάβαση, χαρακτηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου ως ένα νέο διάδρομο για ανταλλαγή καθαρής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Β. Αφρικής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Θωρακίζει» την άμυνα του έναντι των κυβερνοαπειλών ο ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διαχειριστή, η νέα πλατφόρμα που σχεδιάστηκε, δίνει τη δυνατότητα να συλλέγει και να συσχετίζει  δεδομένα ασφαλείας από το σύνολο της υποδομής του και βασίζεται  στην «αρχιτεκτονική μηδενικής εμπιστοσύνης».
Fotovoltaika, Ananeosimes Phges Energeias, APE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από ΑΠΕ κατά 100% η παραγωγή ρεύματος για πρώτη φορά στην ιστορία

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ στις 7 Οκτωβρίου, η παραγωγή από ΑΠΕ κάλυψε πλήρως τη ζήτηση καθώς η παραγωγή από μονάδες που είναι συνδεδεμένες στην Υψηλή και Υπερυψηλή Τάση, κινήθηκαν από 98% έως 121%.