ΓΔ: 1217.86 0.73% Τζίρος: 85.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Φωτο: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank

Eurobank: Εξαγοράζει τις μετοχές της από το ΤΧΣ, υψηλή κερδοφορία το 2022

Με τα κεφάλαια που είχε προϋπολογίσει για διανομή μερίσματος, η Eurobank εξαγοράζει το 1,4% των μετοχών της και αποδεσμεύεται από το ΤΧΣ. Στα 1,2 δισ. τα κέρδη προ προβλέψεων, ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Την πλήρη επάνοδό της στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της εξαγοράς των μετοχών που κρατά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δρομολογεί η Eurobank, ενώ ανακοίνωσε κερδοφορία που ξεπέρασε τις προβλέψεις για το 2022, με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να έχουν αυξηθεί στα 1,2 δισ. από 900 εκατ. το 2021.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει το ποσό που είχε προϋπολογίσει για τη διανομή μερίσματος για την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της από το ΤΧΣ. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας:

«Η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική μας. Συγκεκριμένα, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην Τράπεζα. Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών».

Οι επιδόσεις της Eurobank το 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,2δισ. το 2022, από €900εκ. το 2021, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €0,188, από €0,119 το 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε σε 11,4%8 το 2022, από 8,2%9 το 2021. Πιο αναλυτικά:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,4% το 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1,6δισ., από €1,3δισ. το 2021, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,1% σε €543εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2022.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% σε €2,1δισ. το 2022. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €717εκ., από €128εκ. το 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47,6% σε €2,8δισ. το 2022.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €917εκ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι υψηλότερες κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 43,8% το 2022, από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 33% στα €1,2δισ. και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,9δισ., από €1,0δισ. το 2021.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από €418εκ. το 2021 σε €291εκ. το 2022 και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση σε €885εκ.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €1,2δισ. το 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,3δισ., έναντι €328εκ. το 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231εκ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €224εκ. το 2022, από €148εκ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 25,5% και ανήλθαν σε €325εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57,2% σε €293εκ. το 2022. Το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €105εκ.) και το 43% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €96εκ).
 • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω το 2022 παρά τις προκλήσεις που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το 2022, από 6,8% το 2021 και ήταν χαμηλότερος του αναμενομένου κατά 60 μονάδες βάσης, εξαιτίας του χαμηλού σχηματισμού νέων NPEs (€46εκ. το 2022). Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,3δισ. ή €0,6δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 69,2% το 2021 σε 74,6% το 2022.
 • Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε σημαντικά το 2022, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 16,0%11 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε 19,0%11. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 15,2%.11
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,70 και ήταν αυξημένα κατά 19,7% σε σχέση με το 2021.
 • Στο τέλος του 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,9δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €81,5δισ.
 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3δισ. το 2022, έναντι αρχικής προσδοκίας12 €2,3δισ. Το 66% της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα και το 34% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,5δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,9δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €25,0δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1δισ. το 2022 σε €57,2δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 73,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,9% το 2022.

Επιχειρηματικό Πλάνο 2023-2025

 

Φ. Καραβίας: Στόχευση για απόδοση κεφαλαίων 12-13%

«Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της Eurobank εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, και ευχόμαστε την γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών», τονίζει ο Φ. Καραβίας.

«Το 2022 εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, ώστε να αξιοποιήσουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στην Ελλάδα και στις άλλες βασικές αγορές όπου έχουμε παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου μας αναδείχθηκε στα οικονομικά μας αποτελέσματα, καθώς ξεπεράσαμε τους στόχους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαίων.

Η πιστωτική επέκταση ήταν υψηλή το 2022, καθώς αυξήσαμε τις χορηγήσεις μας κατά 3,3 δισ. ευρώ, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλαμε στην προσπάθεια να διατηρήσει η ελληνική οικονομία ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπρόσθετα, ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων μας ενισχύθηκε κατά περίπου 300 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) μειώθηκε περαιτέρω στο 5,2%. Ένα τραπεζικό σύστημα θωρακισμένο κεφαλαιακά και απαλλαγμένο από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σύντομα.

Πέρα από τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η Eurobank μένει σταθερή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά. Το 2022, πάνω από το 20% των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις πληρούσαν τα κριτήρια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τα σχέδια «πράσινης μετάβασης» των πελατών μας. Επίσης επεκτείναμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παραμένοντας ενεργοί σε πολλούς τομείς, εστιάζοντας στη δημογραφική πρόκληση, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τις χρηματοδοτήσεις με κοινωνικό πρόσημο και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, επιταχύναμε τις δράσεις της κεντρικής μας Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό, με ένα πρωτοποριακό σχέδιο μεταφοράς μόνιμων θέσεων εργασίας από την Αθήνα προς την περιφέρεια, ξεκινώντας από την ακριτική περιοχή του Έβρου.

Τα επόμενα τρία χρόνια στοχεύουμε η απόδοση των κεφαλαίων μας να ανέλθει σε 12-13%, επεκτείνοντας τις εργασίες μας οργανικά και με την αξιοποίηση ευκαιριών που θα προκύψουν. Οι στόχοι μας βασίζονται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, όπου το ένα τρίτο των βασικών εσόδων προέρχεται από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική μας. Συγκεκριμένα, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην Τράπεζα. Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας για σειρά ετών. Ο ισχυρός ισολογισμός και το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχουν οι αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας, να στηρίξουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς διακρίσεις, να επιτύχουμε διατηρήσιμες αποδόσεις και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Χρηματοδοτεί επένδυση για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων

Οι δυο συμβάσεις ύψους 108,64 εκατ. ευρώ αφορούν την επένδυση των εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 & Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας .
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Άλμα 90% στα λειτουργικά κέρδη, προχωρά η επαναγορά μετοχών

Χάρη στην αύξηση κατά 55% στα καθαρά έσοδα από τόκους, η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 335 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Φ. Καραβίας: Έδωσε έγκριση ο SSM, προχωρά η διαδικασία επαναγοράς μετοχών από το ΤΧΣ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 12,9 εκατ. υπέγραψε η Eurobank με τη FLEXOPACK

Η χρηματοδότηση των 12,9 εκατ., αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 16,14 εκατ. που υλοποιεί η εταιρεία και εμπίπτει στον πυλώνα Εξωστρέφεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Karavias, Karabias, Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραβίας: Οι μεγάλες επενδύσεις δημιουργούν μια πιο ρωμαλέα οικονομία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι αποτελεί μύθο η εκτίμηση ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάπτυξης δεν αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν.