Eurobank

Eurobank: Συμφωνία με εργαζομένους για τις μετακινήσεις στην FPS

Το Σωματείο Union Eurobank συμφώνησε με την διοίκηση της τράπεζας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μετακίνησης των 500 εργαζομένων στην FPS.

Τη συμφωνία με την διοίκηση της Eurobank για την μετακίνηση του προσωπικού στην εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων FPS ανακοίνωσε το Σωματείο Union Eurobank.

Σε ανακοίνωσή του το σωματείο αναφέρει ότι εξασφαλίζεται η απασχόληση για όλο το προσωπικό υπό μετακίνηση στην FPS και κατοχυρώνονται και μεταβιβάζονται οι υφιστάμενες παροχές (μισθολογικές, σε είδος, ασφαλιστικές) για όλο το προσωπικό που εντάσσεται στην FPS. Ακόμη τονίζεται ότι παρέχεται επιπλέον ισχυρό οικονομικό κίνητρο για όσους ενταχθούν στην FPS (10 μικτοί και αφορολόγητοι μισθοί) με ελάχιστο 25.000 ευρώ.

Όποιος εργαζόμενος δεν επιλέξει την ένταξη και την συνέχιση της εργασίας του στην FPS μπορεί να πάρει παραιτούμενος της Τράπεζας την αποζημίωση του τελευταίου Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου (Ανακοίνωση Αρ. 6/15-05-2019 της Τράπεζας) μόνο για την Α εφάπαξ παροχή με μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 160.000 ευρώ.  

Αναλυτικότερα, η συμφωνία σύμφωνα με την ανακοίνωση προβλέπει:

A. Όσοι εργαζόμενοι των μεταβιβαζόμενων μονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση λύσης της σχέσης τους με την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής οικονομικές παροχές:

1. Καταβολή οικειοθελούς αποζημίωσης λύσης εργασιακής σχέσης, ίσης προς 10 μηνιαίους μικτούς μισθούς, όπως θα έχουν υπολογιστεί μετά από την ενσωμάτωση τυχόν επιδομάτων γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας και μετά από αίτημα τουΣωματείου μας και τις μελλοντικές αυξήσεις των βασικών μισθών των κλιμακίων (όπως διαμορφώνονται την 01/12/2021 βάσει Σ.Σ.Ε. Τραπεζών 2019-2021).

Η ανωτέρω αποζημίωση θα προσαυξηθεί με τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσό - εφόσον προκύπτει - που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση του Ετήσιου Προγράμματος Κινήτρων του T.A.G. για το έτος 2019.
β) Ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης υπαλλήλων με τέκνα ειδικών αναγκών, υπολογιζόμενο για τα έτη που απομένουν έως την συμπλήρωση του 25ου έτους του τέκνου.
γ) Μετά από αίτημα του Σωματείου μας συμφωνήθηκε στην παραπάνω οικειοθελή αποζημίωση να εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση (επηρεάζει το 40% του πληθυσμού που θα πάρουν περισσότερους μισθούς, αυτούς με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) ή με το ποσό των 25.000 € (επηρεάζει το 50%, αυτούς που είναι νεώτεροι και χαμηλόμισθοι και θα πάρουν κατά μέσο όρο 15 μισθούς), όποιο είναι υψηλότερο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 90% των υπαγόμενων στην συμφωνία θα λάβει από 13 έως 30 μισθούς!

2. Καταβολή του συνόλου του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.

3. Καταβολή του συνόλου του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

Εναλλακτικώς, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του εργαζομένου, το σύνολο του ποσού αυτού θα μεταφερθεί στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S.

B. Οι ως άνω εργαζόμενοι οι οποίοι θα επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S. θα υπογράψουν συγχρόνως σύμβαση εργασίας με την F.P.S., υπό τους εξής όρους και συμφωνίες:

1. Η πρόσληψη κάθε εργαζομένου στην F.P.S. θα γίνει με σύμβαση αορίστου χρόνου.

2. Η F.P.S. θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου στον Όμιλο Eurobank.

3. Κάθε εργαζόμενος θα προσληφθεί με τον μισθό που είχε κατά την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας του με την Τράπεζα, ο οποίος θα ενσωματώσει επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Τυχόν επίδομα γέννησης τέκνων
β) Τυχόν επίδομα παραγωγικότητας
γ) Την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2019-2021, όπως θα έχουν διαμορφωθεί οι βασικοί μισθοί κλιμακίων την 01/12/2021.

Επιπλέον συμφωνήθηκαν από τα μέρη οι παρακάτω οικειοθελείς παροχές:

1. Όποιος εργαζόμενος λαμβάνει οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές με την πρόσληψή του στην F.P.S.
2. Οι υπό μεταφορά εργαζόμενοι θα έχουν στην F.P.S. τα ίδια Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας (Συνταξιοδοτικό και Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα) που έχουν στην Τράπεζα.
3. Ειδικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι σύμφωνα με τον όρο Α3 της Συμφωνίας, επιλέξουν την ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της Eurobank ως την ημερομηνία μεταβίβασης, διευκρινίζεται το ακόλουθο: Για το όριο θεμελίωσης δικαιώματος επί του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κατά την ένταξή τους στο αντίστοιχο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S. (δηλαδή για το % της παροχής που αναλογεί στα έτη υπηρεσίας σε περίπτωση αποχώρησης από την εταιρεία και σύμφωνα πάντα με τους όρους του Συμβολαίου) θα συνυπολογίζονται τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων στον Όμιλο Eurobank.

4. Οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την τιμολογιακή πολιτική staff, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Προσωπικό του Ομίλου Eurobank, τόσο για τις  υφιστάμενες όσο και για τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών.

5. Η F.P.S. συμφωνεί ότι θα διατηρήσει μετά την μεταβίβαση τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα συνολικών ανταμοιβών (pools) που προβλέπονται από τα υφιστάμενα προγράμματα  κινήτρων (incentive schemes) που ισχύουν για τους εργαζομένους, στο πλαίσο των πολιτικών αποδοχών της DoValue.

6. Η F.P.S., μετά από αίτημα του Σωματείου θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζομένων προέρχονται από την Τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Μετά από αίτημα του Σωματείου Union, τα μέρη συμφωνήσαν ότι όσοι εργαζόμενοι των μεταβιβαζόμενων μονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να ΜΗΝ προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση λύσης της σχέσης τους με την Τράπεζα σε ατομική βάση, υπό τους εξής όρους και συμφωνίες:

1. Η Τράπεζα θα καταβάλλει στον εργαζόμενο οικειοθελή αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, όπως αυτό περιγράφεται στην από 15/05/2019 Ανακοίνωση Αρ. 6 της Τράπεζας (σημειώνεται ότι θα είναι διαθέσιμη μόνο η Επιλογή Α του εφάπαξ ποσού με μέγιστο μικτό ποσό 160.000 €, ενώ οι λοιπές παροχές του προγράμματος, ισχύουν, ως περιγράφονται στην παρ. 5 Άλλες Παροχές της εν λόγω Ανακοίνωσης).

2. Ο εργαζόμενος θα δεσμευτεί ρητώς ότι για το 1ο έτος από την αποχώρησή του από την Τράπεζα θα απέχει από οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την F.P.S. επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συμπεριλαμβανομένης της Eurobank F.P.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ή όπως τυχόν μετονομαστεί μελλοντικά.

Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόμενος θα οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα το τμήμα της αποζημίωσης λύσης σχέσης που έλαβε, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόμο αποζημίωση καταγγελίας.
Η Τράπεζα και το Σωματείο Union εξέφρασαν την βούληση τους να διασφαλιστούν πάση θυσία οι θέσεις εργασίας.

Το Σωματείο Union ζήτησε από την Τράπεζα για τους εργαζόμενους που απορρίψουν και το (Α) πακέτο παροχών Τράπεζας και την (Β) εθελούσια να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

Η Τράπεζα σημείωσε ότι φέρουσα την συνολική ευθύνη της επιτυχίας του εγχειρήματος, διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα που παρέχονται στον μεταβιβάζοντα εργοδότη στο πλαίσιο των νόμων, με στόχο ακριβώς την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Το Σωματείο σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσει την στάση του ανάλογα με τα νέα δεδομένα και με μοναδικό σκοπό να μην υπάρξουν απολύσεις για οικονομοτεχνικούς, ή τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, θεαματική μείωση NPEs

Στο 15,3% ο δείκτης NPEs, από 32,8%, ο χαμηλότερος στο τραπεζικό σύστημα. Ισχυρή ενίσχυση λειτουργικών εσόδων και νέων δανείων. Κέρδη 175 εκατ. πριν την τιτλοποίηση Cairo, -1,16 δισ. μετά την συναλλαγή.