ΓΔ: 1482.43 1.23% Τζίρος: 89.73 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Πού θα τοποθετήσει το νέο Επενδυτικό Ταμείο κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Επενδυτικό Ταμείο που ιδρύεται εντός του Υπερταμείου. Σε ποιους τομείς θα επικεντρώσει την επενδυτική του πολιτική.

Με «δύναμη πυρός» 300 εκατ. ευρώ, το νέο Επενδυτικό Ταμείο που δημιουργείται εντός του Υπερταμείου, το οποίο μετονομάζεται σε Growthfund για να σηματοδοτηθεί η συμβολή του στην ανάπτυξη, θα έχει με βάση το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ανοικτούς επενδυτικούς ορίζοντες σε project που θα επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

Το νέο Επενδυτικό Ταμείο δημιουργείται για να διαχειρισθεί τα κεφάλαια που θα πάρει το Υπερταμείο από το Δημόσιο από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, ως αποτέλεσμα απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα εισπράξει 602 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα «γυρίσουν» στο Δημόσιο για πληρωμή διεθνών υποχρεώσεων (δηλαδή χρέους) και άλλα μισά θα γίνουν... επενδυτικά πυρομαχικά για το νέο Επενδυτικό Ταμείο.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

  • Προβλέπεται η σύσταση Επενδυτικού Ταμείου μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ε.Ε.ΣΥ.Π., κατόπιν εισήγησης του διοικητικού της συμβουλίου και ορίζεται ο σκοπός του, που είναι η προώθηση και χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων με σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία.
  • Αποστολή του Επενδυτικού Ταμείου είναι να επενδύει σε αναπτυξιακούς τομείς προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και να προσελκύει πρόσθετες επενδύσεις.
  • Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τη νομική μορφή που θα λάβει το Επενδυτικό Ταμείο, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ νομικών μορφών, ώστε το Επενδυτικό Ταμείο να λάβει τελικά αυτήν που είναι η πλέον πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών του. Σε περίπτωση που η νομική μορφή απαιτεί και τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου, αυτή θα λάβει τη μορφή άμεσης θυγατρικής της Ε.Ε.ΣΥ.Π..
  • Τα ρευστά διαθέσιμα του Επενδυτικού Ταμείου διατίθενται για τις ανάγκες σύστασης και λειτουργίας του, καθώς και για αμιγώς επενδυτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η διάθεσή τους για άλλους, μη επενδυτικούς σκοπούς. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Επενδυτικό Ταμείο ως συνεπενδυτές, άλλα επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτικοί επενδυτικοί και χρηματοδοτικοί φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, καθώς και άλλα διεθνή ή εθνικά επενδυτικά ταμεία και οργανισμοί, με σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής δύναμης του ταμείου και της εξωστρέφειάς του, καθώς και της πιθανής θωράκισής τους από κινδύνους μέσω της διασποράς του επενδυτικού κεφαλαίου.
  • Το όργανο που θα διοικεί το Επενδυτικό Ταμείο ορίζεται από τη γενική του συνέλευση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο όργανο αυτό μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής ο εκπρόσωπος που έχουν διορίσει από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π..
  • Η επιστημονική κατάρτιση, η αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα, θέματα επενδύσεων και χρηματοδότησης μεγάλων έργων τίθενται ως ελάχιστα κριτήρια για την επιλογή των πιο κατάλληλων και ικανών προσώπων που θα στελεχώσουν τη διοικητική ομάδα του Επενδυτικού Ταμείου.
  • Προς αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων των προσώπων αυτών, τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής στο διοικητικό όργανο του Επενδυτικού Ταμείου προσώπων που έχουν στο παρελθόν, σε χρονικό διάστημα τριετίας, συμμετάσχει στη διοίκηση της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ή κάποιας εκ των θυγατρικών της, εξαιρουμένων των μη εκτελεστικών μελών, ή έχουν απασχοληθεί σε αυτές, καθώς και προσώπων που έχουν γενικότερη σύγκρουση συμφερόντων, σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Επενδυτικού Ταμείου.

Η επενδυτική πολιτική

Σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του, το Επενδυτικό Ταμείο δύναται να συμμετέχει ως συνεπενδυτής σε επενδυτικές τοποθετήσεις στην Ελλάδα με:

α) άλλα ιδιωτικά, εθνικά ή διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που εδρεύουν στην Ελλάδα ή επενδύουν στην Ελλάδα, και
β) ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς και οργανισμούς που επενδύουν στην Ελλάδα.

Στις επενδυτικές δραστηριότητες που ασκεί το Επενδυτικό Ταμείο για την εκπλήρωση των σκοπών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 203Β περιλαμβάνονται έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα ή διασυνοριακού χαρακτήρα και επιχειρήσεις που προάγουν την ελληνική οικονομία με αναπτυξιακές προοπτικές, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελεσματικές διοικητικές ομάδες και εξωστρεφή δραστηριότητα, ιδίως σε:

α) κλάδους αιχμής με στρατηγική προτεραιότητα, όπως επενδύσεις πράσινης μετάβασης, κυκλικής οικονομίας, μπλε οικονομίας και τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στρατηγικών και κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών,
β) ενεργειακές επενδύσεις και στις αντίστοιχες υποδομές και δίκτυα,
γ) κλάδους μεταφορών και συναφών υποδομών,
δ) τεχνολογικούς κλάδους και επενδύσεις τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (blockchain) και τεχνητής νοημοσύνης, και
ε) αναπτυξιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται:

α) κυρίως μέσω μειοψηφικών κεφαλαιουχικών ή οιονεί κεφαλαιουχικών συμμετοχών σε μη εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της Ελλάδας ή του εξωτερικού εταιρείες, χρηματοδοτούμενους φορείς, επιχειρήσεις και έργα, ή
β) μέσω υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, στα οποία περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι (όπως μετατρέψιμες ομολογίες).

Δεν επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων του Επενδυτικού Ταμείου για την αναχρηματοδότηση ή αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών και άλλων υποχρεώσεων των χρηματοδοτούμενων φορέων, έργων και επιχειρήσεων.

Η επενδυτική πολιτική ορίζει και εξειδικεύει ως βασικά κριτήρια για τη συμμετοχή σε επενδύσεις ή συνεπενδύσεις, ιδίως:

α) την αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων,
β) το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα των επενδύσεων,
γ) τις προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας και επίτευξης υψηλής απόδοσης κεφαλαίου σταθμισμένου κινδύνου,
δ) τις αναπτυξιακές προοπτικές,
ε) τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
στ) την αποτελεσματικότητα και εμπειρία των διοικητικών ομάδων, και
ζ) τη συνολική συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνουν οι αλλαγές Χατζηδάκη στο Υπερταμείο και στις ΔΕΚΟ

Πώς χαλαρώνει η επιτήρηση της διοίκησης του Υπερταμείου από την Ευρώπη. Ευελιξία σε προσλήψεις στελεχών και στις αμοιβές στις ΔΕΚΟ. Ο ρόλος του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και οι πωλήσεις ακινήτων σε πακέτα.
businessdaily-Symfonia-Ergasia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απολογισμός στα προγράμματα ΕΣΠΑ: Τα θετικά σημεία και οι αδυναμίες

Μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων στα προγράμματα Πράσινης Μετάβασης, μικρότερη στα προγράμματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην αξιολόγηση αιτήσεων. Γράφει ο Κωνσταντίνος Παντελής*.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία για καταθέσεις και επενδύσεις μαζεύει η ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις

Ποια δεδομένα κοινοποιούν στην Εφορία τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, θεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, εταιρείες ενέργειας, τηλεφωνίας και ύδρευσης.