Plakiotakis
ΑΠΕ

Ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών

Σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται για δημόσια έργα στα νησιά και για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας.

Τον δρόμο για δημόσια διαβούλευση παίρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας για «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο», με το οποίο για πρώτη φορά θεσμοθετείται στην Ελλάδα η υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής, αξιοποιούνται σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις και λαμβάνονται μέτρα στήριξης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση σε περίπου ένα μήνα, καθώς θα κατατεθεί άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έπεται η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και τέλος η Ολομέλεια της Βουλής.

Με το σχέδιο νόμου προωθούνται τρία σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς υπάρχει η παραδοχή πως το μεγαλύτερο έλλειμμα και στοιχείο αναποτελεσματικής άσκησης δημοσίων πολιτικών στο νησιωτικό χώρο, ήταν η έλλειψη εξειδικευμένων ή διακριτών προγραμμάτων για το νησιωτικό χώρο.

Ειδικότερα, θεσμοθετούνται τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα – Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα («Πρόγραμμα Νέαρχος»). Η εξυπηρέτηση των δανείων του Προγράμματος «Νέαρχος» χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει στόχο την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος.
 • Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει κατάλληλο μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στη δίκαιη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς, των σοβαρών διαταραχών λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, αλλά και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία. Θα παρέχει στήριξη επί του λειτουργικού κόστους της νησιώτικης επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά χρήματος, ενίσχυση εξωστρέφειας και εξαγωγών κ.ο.κ.
 • Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας. Παρέχεται η δυνατότητα να συσταθεί ταμείο χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και ιδίως στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή/ και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ανωτέρω τομείς.

Το πλαίσιο του σχεδιασμού για το νέο σχέδιο νόμου αφορά στο τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη», το οποίο αποτελεί το δομικό στοιχείο της Νησιωτικής Πολιτικής που για πρώτη φορά εισάγεται σε θεσμικό κείμενο, κατά τρόπο ολοκληρωμένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της Ελλάδας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού εγχώριου πληθυσμού, ενώ η θάλασσα, τα νησιά και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδος καθίστανται μοναδικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι για τη χώρα. Περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της χώρας – με όρους καθαρής παραγόμενης αξίας – προέρχεται από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τα συμπληρωματικά αυτών επαγγέλματα.

Μέσω του νομοσχεδίου, εισάγεται η υποχρέωση για κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο». Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο, συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

 

Μεταξύ των βασικών αρχών του νέου θεσμικού πλαισίου συγκαταλέγονται:

 • η διασφάλιση της διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και πολύ μικρών νησιών με υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων,
 • • η άσκηση ειδικής αναπτυξιακής πολιτικής για τα νησιά,
 • η ενίσχυση κοινοβουλευτικού έργου και παρουσίας στην αρμόδια επιτροπή,
 • η υιοθέτηση Ειδικών Προγραμμάτων για τομεακές πολιτικές στο νησιωτικό χώρο.

 

Παράλληλα,μέσα από το νομοσχέδιο προτείνεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του κράτους και αναβάθμιση του εποπτικού ρόλου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση του στόχου της «νησιωτικής συνοχής», ιδίως ως προς τους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τις καθοριστικές αρμοδιότητες του.

Οι βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου

 1. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο. Μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συντάσσει και υποβάλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στο νησιωτικό χώρο κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Η έκθεση παρουσιάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους.
 2. Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας. Εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική. Η εγγραφή των ως άνω φορέων στο Μητρώο έχει ως σκοπό την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και τη χαρτογράφηση και το συντονισμό των εγγεγραμμένων φορέων, ιδίως στα πεδία της θαλάσσιας οικονομίας και ανάπτυξης, της Γαλάζιας Οικονομίας και της νησιωτικότητας.
 3. Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης Φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας. Θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας. Το Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση ερευνών – μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαβουλεύσεις ή/ και εισηγήσεις επί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής.
 4. Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής. Δημιουργείται υποδομή υπό μορφή πληροφοριακού συστήματος ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων που συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων ή/και τη διαχείριση γνώσης στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και παροχής πληροφόρησης σε σχέση με τα δεδομένα αυτά υπο μορφή Sharing Knowledge Platform). Η Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης διαθέτει συνεκτική και λειτουργική αρχιτεκτονική και συμβάλλει στην αναβάθμιση των ειδικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής και στο στρατηγικό και επιχειρησιακό συντονισμό των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες κινήσεις στην Ιδιωτική Υγεία, ο ρόλος του Ερρίκος Ντυνάν και τα ΣΔΙΤ

Η πώληση του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», από τον όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και η διαθεσιμότητα μικρότερων μονάδων υγείας στα αστικά κέντρα της περιφέρειας εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσουν νέο κύκλο ανακατάξεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαραίνει το κλίμα για εμπόριο και επενδύσεις στην Τουρκία

Η γειτονική χώρα είναι ο τρίτος σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών, ενώ πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Τουρκία και παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση των εντάσεων.